DARP | 24/07/2018  Ruralcat

El DARP presenta la Memòria d'activitats 2017

La memòria 2017 del Departament d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació (DARP) pretén ser un resum sintètic de l'acció de govern endegada per la Conselleria durant aquest període.

L'actuació del Departament es materialitza en els àmbits relacionats amb les polítiques d'agricultura, de ramaderia i pesca així com les referents a les activitats cinegètiques i la pesca fluvial, el desenvolupament del món rural, la vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, la protecció i prevenció integrals del medi ambient, la indústria agroalimentària i les polítiques d'alimentació.

Destaca com aquest any s'ha portat a terme la reestructuració del Departament mitjançant el Decret 43/2017 per tal d'adequar la seva estructura a la nova distribució de competències entre departaments establerta pel Decret 2/2016.

Quant als àmbits d'actuació, s'han potenciat, entre d'altres, noves iniciatives en l'àmbit marítim amb la preparació d'un pla estratègic multianual, en l’àmbit de l'alimentació amb la creació del Consell Català de l'alimentació per fomentar la producció local d'aliments i la gestió sostenible del medi o la realització de la segona edició de les jornades de Benvinguts a pagès per tal d'apropar el sector a tots el ciutadans i posar en valor aquesta activitat.