| 15/11/2016  OdR

Factors claus en la selecció d'un sistema de reg pressuritzat

Quan es planteja la possibilitat de realitzar una transformació de secà a regadiu, o una modernització de reg per inundació a reg pressuritzat, se'ns planteja el dilema de quin serà el sistema de reg que s'ajustarà millor a les necessitats de la nostra explotació.

Sistema de reg per pivot. Font: OdR

Sistema de reg per pivot. Font: OdR

En aquest article s’intenta ajudar a prendre aquesta decisió, tot indicant quins són els principals factors que l’afecten, i quins són els avantatges i inconvenients dels principals sistemes de reg a pressió (degoteig, aspersió en cobertura i aspersió amb pivots).

 

Els principals factors que afecten en la selecció d’un sistema de reg per aspersió són:

 

 • El tipus de cultiu. No és el mateix haver de regar cultius arboris, als que s’adapten millor els regs per degoteig fins al punt de convertir-se en el principal sistema de reg, que haver de regar cultius extensius que es poden adaptar tant al reg per aspersió, al pivot i al degoteig. Caldrà que la instal·lació de reg s’adapti al sistema de conreu associats a cada cultiu, ja que aquest condiciona els treballs agronòmics a realitzar i la maquinària a utilitzar, els marcs de plantació, profunditats màximes de treball, distàncies respecte camins, etc.
 • La topografia del terreny. No tots els regs pressuritzats s’adapten igual a les topografies accidentades. Els regs per aspersió són els que es veuen més afectats per la topografia, quant major és pendent de la parcel·la més difícil és aconseguir uniformitats de reg adequades. Els regs per pivots es veuen menys afectats per la pendent que els d’aspersió. I els regs per degoteig són els que s’adapten millor a orografies accidentades, mantenint uniformitats elevades.
 • Les característiques físiques del terreny. Hi ha alguns tipus de sòls que limiten l’ús d’un sistema de reg o un altre. Per exemple un reg per degoteig no s’adaptarà be a un sòl arenós, ja que el bulb humit que s’hi forma és estret i allargat, no aconseguint una superfície humitejada suficient. Tampoc s’adapten a sols arenosos els regs per degoteig enterrats, ja que en el moment de la naixença hi ha dificultats per a que l’aigua ascendeixi per capil·laritat fins a la llavor. Els sols amb molta pedra dificultaran la instal·lació de regs per aspersió.
 • La climatologia. Hi té un paper determinant ja que els regs per aspersió es veuen molt afectats per l’acció del vent. Els regs amb pivots, com reguen a menor alçada es veuen menys afectats, i als regs per degoteig no hi té cap incidència.
 • La pressió disponible. Potser no és limitant si es disposa d’una font d’aigua amb pressió suficient però, en cas d’haver de bombar l’aigua, sí que ho és, ja que s’incorrerà en grans despeses energètiques. Així, els sistemes amb majors requeriments de pressió i per tant energètics són els regs per aspersió (de 3 a 3,5 bars), seguits dels regs per pivots (de 1,5 a 2 bars) i els que menys requeriments tenen són els regs per degoteig (de 0,5 a 1 bar).
 • La dotació d’aigua. Tos els sistemes de reg han de proporcionar l’aigua que necessita el cultiu però uns requereixen més aigua que altres. Això depèn de l’Eficiència de reg de la instal·lació, que es correspon amb la quantitat d’aigua que cal subministrar respecte a l’aigua requerida per la planta. Així doncs, quant més eficient sigui un reg, menor serà la despesa d’aigua requerida per a obtenir una mateixa producció. L’eficiència d’un reg per aspersió serà d’un 75-80%, la d’un pivot d’un 85-90% i la d’un reg per degoteig d’un 90-95%, essent doncs el sistema que requereix un menor consum d’aigua.
 • La necessitat de subministrament elèctric. Un condicionant per a la implantació dels sistemes de reg per pivot és l’existència de subministrament elèctric per al seu moviment, ja sigui en forma de línia elèctrica o grup electrogen. Els sistemes de reg per aspersió i reg per degoteig, si tenen pressió suficient no necessitaran aquest subministrament.
 • El factor edàfic. Cal destacar que els regs per aspersió poden provocar una certa erosió per l’impacte de les gotes i per escolament superficial en terrenys amb pendent, fet que dóna amb menys incidència en els regs per degoteig.
 • El factor econòmic. L’objectiu de realitzar una transformació o una modernització del reg és augmentar la productivitat de l’explotació. Per tant, cal escollir aquell sistema de reg que, complint amb els aspectes anteriorment esmentats ens permeti obtenir la major rendibilitat. Cal tenir clar que rendibilitat significa €/ha nets tenint en compte TOTS els conceptes però no necessàriament maximitzar la producció (kg/ha) ni els ingressos (€/ha bruts).
 • El disseny del sistema de reg. És essencial a l’hora de dissenyar un sistema de reg es tinguin en compte tots els factors esmentats anteriorment, adaptant-se a cada situació concreta i al maneig posterior que es farà de la mateixa. El disseny haurà de cercar el màxim Coeficient d’Uniformitat (CU), el qual mesura si un sistema de reg reparteix l’aigua de forma uniforme en tota la finca i per tant totes les plantes reben la mateixa quantitat d’aigua, fertilitzants, etc. Per aquest motiu, sigui quin sigui el sistema de reg escollit, cal exigir a l’instal·lador un CU mínim, que després haurà de demostrat mitjançant un assaig.

Finalment, i per ajudar a decidir, es mostren els principals avantatges i inconvenients tot comparant els sistemes de reg. La comparació es farà amb cultius extensius, ja que els cultius arboris treballen molt majoritàriament amb reg per degoteig, per ser el sistema que millor s’hi adapta.

 

Sistemes de reg, per ordre: per pivot, per aspersió i per degoteig. Font: OdR

 Sistemes de reg, per ordre: per pivot, per aspersió i per degoteig. Font: OdR

 

Comparant el reg per pivot amb el reg per aspersió es veu com:


Avantatges del reg amb Pivot:

 • té un menor cost d’inversió que una cobertura soterrada en finques grans,
 • no dificulta les labors de conreu,
 • no solen veure’s tant afectat pel vent, per lo que s’aconsegueixen majors uniformitats de reg,
 • té uns men ors requeriments de pressió, i
 • requereix un mínim moviment de terres.

Avantatges del reg per aspersió:

 • s’adapta millor a la forma de la finca i a la presència d’obstacles,
 • un únic sistema pot regar tota la finca,
 • permet establir sectors i per tant adaptar-se a diferents conreus, tipus de sòls, pendents, etc.,
 • no necessita subministrament elèctric, i
 • requereix menys manteniment especialitzat.

 

Comparant el reg per degoteig amb el reg per aspersió es veu com:

 

Avantatges del reg per degoteig

 • té menys requeriments de pressió i per tant energètics,
 • té una major eficiència i aconsegueix major uniformitats de reg, el que comporta un menor consum d’aigua,
 • es veu menys influenciat per les condicions meteorològiques, especialment el vent,
 • permet aplicar una fertirrigació més eficient.
 • al no mullar la superfície de la planta es produeixen menors problemes fitosanitaris.
 • en el reg soterrat a més no hi ha cap obstacle a la finca, facilitant-ne les labors.

Avantatges del reg per aspersió respecte el reg per degoteig aeri:

 • té uns menors requeriments en quant a ma d’obra,
 • la durabilitat de les instal·lacions és major,
 • s’adapta millor a conreus farratges.

Avantatges del reg per aspersió respecte el reg per degoteig soterrat:

 • Permet un millor control i monitorització de les avaries,
 • les instal·lacions són menys sofisticades,
 • no hi ha limitació de profunditat en les labors, i
 • s’adapta millor al període de naixença del conreu.


Autor: Pere Bailon Díaz, EA Tàrrega – Oficina del Regant

 

Informació relacionada