REG | 15/11/2016  OdR

El càlcul d'indicadors mediambientals permet millorar la sostenibilitat i l'eficiència productiva

eFoodPrint ha desenvolupat per al Consell Català de la Producció Integrada un estudi pioner per avaluar diferents indicadors de sostenibilitat i d'eficiència productiva d'una mostra representativa d'explotacions de producció integrada a Catalunya.

Un dels principals reptes als quals s'enfronta la humanitat en les properes dècades és equilibrar l'increment de la demanda d'aliments amb la sostenibilitat ambiental del planeta. L'agricultura és una de les activitats amb més impacte ambiental i, segons els ratis actuals de creixement de la població i de consum, la demanda d'aliments es doblarà d’aquí a l'any 2050.

Una resposta a aquestes necessitats és la "intensificació sostenible" de l'agricultura, és a dir, poder incrementar els rendiments productius entre un 45% i un 70% millorant les pràctiques i la gestió dels cultius, en eliminar l'excés de fertilització i d'irrigació. L’objectiu seria una millora dels nivells productius i del medi ambient.

eFoodPrint ha desenvolupat per al Consell Català de la Producció Integrada un estudi pioner per avaluar diferents indicadors de sostenibilitat i d'eficiència productiva d'una mostra representativa d'explotacions de producció integrada a Catalunya.

L'objecte d’aquest estudi és calcular uns indicadors d'eficiència productiva i de sostenibilitat ambiental d'acord amb una metodologia reconeguda i verificada. Aquests indicadors permeten diagnosticar, classificar i comparar diferents produccions, tècniques o zones productives, per posteriorment plantejar accions de millora.

El càlcul d'aquests indicadors es fa mitjançant el software eFoodPrint ENV, que permet obtenir la petjada Hídrica (segons Water Footprint Network) i la petjada de carboni (segons PAS 2050 i ISO 14047) mitjançant dades primàries de les produccions agràries.

Aquest software s'ha sotmès prèviament a un procés de certificació dut a terme per les entitats DNVGL i KIWA, que certifiquen que els indicadors s'han obtingut d'acord a la metodologies de càlcul esmentades.

Així doncs, per a aquest estudi s’han seleccionat 7 parcel·les de diferents espècies i varietats (pomera, perera, nectarina, préssec, olivera i vinya), corresponents a una campanya concreta (entre 2013 i 2015).

Inicialment es va realitzar un inventari amb totes les dades necessàries a escala de parcel·la agronòmica i campanya. Seguidament, es van calcular els indicadors amb el software esmentat i, finalment, es va fer un diagnòstic de la sostenibilitat ambiental i l’eficiència productiva de cada parcel·la i producte. D'aquesta manera, es van obtenir els següents resultats pel que fa a Petjada de Carboni i Petjada Hídrica:


 

A manera de conclusió, s’entén que les principals aportacions d'aquest estudi són les següents:

  1. Establir un marc de referència en matèria de sostenibilitat ambiental per a aquestes zones, parcel·les i productes.
  2. Poder plantejar i planificar accions de millora per a cada parcel·la i posteriorment quantificar la repercussió i el valor de les mateixes.
  3. Traslladar una informació i un missatge amb contingut de valor de cara als diferents stakeholders del sector o organització (clients, consumidors, socis, accionistes, sector ...)

Val a dir que l'aportació dels indicadors de sostenibilitat ambiental resideix en el potencial comparatiu més que en el valor absolut dels mateixos. Comparar els indicadors de diferents campanyes d'una mateixa parcel·la o els resultats de diversos productors d'una mateixa zona pot facilitar l'adopció de decisions en pro de la sostenibilitat ambiental i per tant, de l'eficiència productiva i econòmica.

Per a més informació sobre l'estudi i els resultats et suggerim enviar un correu a info@efoodprint.com
 

Informació relacionada