SANITAT VEGETAL | 20/02/2019  Ruralcat

El proper 1 de març s’iniciarà una campanya d’inspecció dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris a tot Catalunya

En les inspecions fetes el 2018 per Agents Rurals es va detectar que el 10% dels equips no estaven registrats en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i que el 8% no havia passat la inspecció obligatòria.

Equipament inspeccionat (font: DARP)

Equipament inspeccionat (font: DARP)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), a través de les direccions generals d’Agricultura i Ramaderia i d’Agents Rurals, iniciarà el proper 1 de març una campanya d’inspecció dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) a tot Catalunya amb l’objectiu de comprovar que aquells equips que estan treballant al camp o desplaçant-se es troben inscrits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA), i que han passat la inspecció periòdica corresponent, complint així amb la Directiva europea d’ús sostenible dels plaguicides.

L’any passat ja es va realitzar un Pla Pilot en set comarques (Anoia, Alt Penedès, Alt Empordà, Alt Urgell, Baix Penedès, Montsià i Segrià), en què els Agents Rurals van detectar que el 10% dels equips no estaven registrats en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i que el 8% no havia passat la inspecció obligatòria.

Davant la valoració positiva de l’aplicació del Pla Pilot, enguany s’ha decidit fer-lo extensible a tot el territori català, introduint-hi com a novetat la comprovació de la disposició del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris vigent, que ha de tenir el responsable de l’aplicació.

A més, per a aquesta campanya, també s’han editat tríptics informatius per donar a conèixer al sector quina és la normativa en aquest àmbit i en què consisteixen les inspeccions realitzades en el marc d’aquest pla.

Els encarregats de dur a terme aquest control seran els Agents Rurals, que comprovaran si l’equip porta l’etiqueta adhesiva conformement ha passat de manera favorable la inspecció, demanaran el certificat d’inspecció i comprovaran si l’equipament està inscrit en el registre i inspeccionat. En cas que hi hagi algun incompliment o que s’hagi de fer alguna comprovació documental, s’aixecarà acta de la inspecció, i, en cas de no complir amb alguna de les obligacions, els mateixos agents informaran de les tramitacions a realitzar i, si escau, s’aplicaran les sancions corresponents.

Les inspeccions dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris s’han de realitzar en alguna estació d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF). Actualment, hi ha 17 estacions ITEAF que realitzen la seva activitat a Catalunya. Des del DARP es realitza un control i seguiment amb l’objectiu d’harmonitzar i garantir la qualitat de les inspeccions a tot el territori català. 

Cal recordar que qualsevol maquinària agrícola que s’utilitzi per fer aplicacions de productes fitosanitaris ha d’estar donada d’alta en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i, en cas que tingui més de 5 anys d’antiguitat, ha d’haver passat la inspecció en una ITEAF.

Aquells equips inscrits al Registre i que no han passat la inspecció perquè no s’utilitzen per fer aplicacions de productes fitosanitaris, poden sol·licitar la baixa temporal al Registre o sol·licitar un canvi d’ús, que els permetrà utilitzar l’equip per a tasques agrícoles diferents a l’aplicació de productes fitosanitaris dins i fora de l’explotació agrària.

Per a més informació: http://agricultura.gencat.cat/maquinaria