INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 17/04/2019  Ruralcat

Publicada la fitxa amb els resultats del projecte de recerca sobre l’efecte de conversió d'una finca de noguera de fruita a ecològic

La nova fitxa tècnica exposa els resultats obtinguts en aquest projecte finançat amb l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Finca de noguer en conversió a maneig ecològic. Es pot veure la conservació de la coberta vegetal a les línies de cultiu (foto: Josep Rost)

Finca de noguer en conversió a maneig ecològic. Es pot veure la conservació de la coberta vegetal a les línies de cultiu (foto: Josep Rost)

A Catalunya hi ha 1.188 hectàrees de noguers de fruita, de les quals només un 0,01% de la superfície correspon a produccions ecològiques. El projecte “Efecte de la conversió d'una finca convencional de noguera de fruita a ecològic: gestió i evolució de les malalties i de la fauna auxiliar” s’ha realitzat al terme municipal de Crespià, a la comarca del Pla de L’Estany, on es troba la plantació de noguera de fruita més gran de tot Catalunya. 

En aquesta fitxa es resumeixen els principals resultats del projecte de recerca, centrat en la conversió d'un conreu de noguera al sistema de producció ecològica. El doctor Pere Pons, de Universitat de Girona, ha estat responsable de desenvolupar aquest projecte finançat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

En el projecte s’ha estudiat l'epidemiologia de la bacteriosi de la noguera i les estratègies per al seu control i també s’ha fet una comparativa entre un sistema de producció ecològica i un convencional en l’evolució de plagues i en l'efecte sobre la biodiversitat i la fauna auxiliar.

Durant l’estudi s’ha aconseguit descriure en detall el cicle biològic del fitopatosistema causant de la necrosi apical de brots, i s’ha observat que els productes utilitzats en producció ecològica per controlar la bacteriosi han estat menys efectius que els convencionals. Els resultats mostren que la incidència de bacteriosi és més reduïda a les parcel·les en règim convencional amb una afectació d’entre un 10 i un 15%, mentre que en el camp en conversió l’afectació és entre un 25 i un 30%.  

Per una altra banda, el control de la carpocapsa i de la mosca de la nou amb mètodes biològics (fauna auxiliar, confusió sexual) han donat com a resultat abundàncies iguals o inferiors a les trobades en parcel·les on es controla amb pesticides, resultats que poden estar relacionats amb les elevades xifres d'abundància i riquesa d’ocells i artròpodes (incloses espècies auxiliars) trobades a la parcel·la en conversió a producció ecològica.

Aquests resultats mostren que el maneig ecològic pot ser molt positiu per al cultiu de la noguera de fruit, assolint bons resultats productius (2 tones de nou/ha, comparat amb les 2,5 tones/ha de les parcel·les convencionals properes) amb una bona gestió de les plagues, existint encara un considerable marge de millora pel que fa al control de malalties com la bacteriosi i la necrosi apical.