RAMADERIA | 06/11/2019  Ruralcat

El Grup de treball de ramaderia ecològica proposa diverses actuacions per reforçar el sector

El mes d'abril de 2017 es va crear aquest Grup de treball que ha tingut l'objectiu d’identificar els factors claus i la problemàtica d’aquest tipus de produccions, així com analitzar la situació i fer una proposta d’estratègies i actuacions encaminades a solucionar aquests problemes.

El Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020 vol fomentar-ne el consum i la producció

El Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020 vol fomentar-ne el consum i la producció

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va crear un Grup de treball de ramaderia ecològica amb l’objectiu de fer una anàlisi d’aquests tipus de produccions i identificar els factors claus i la problemàtica que afecta al seu desenvolupament a Catalunya.

El Grup de treball va definir la proposta de treball, els objectius, la metodologia i el calendari a seguir. Posteriorment, es va realitzar un procés participatiu, que va culminar amb l'elaboració d'un document de diagnosi mitjançant el mètode d’anàlisi DAFO. A partir d’aquesta anàlisi, es van elaborar diverses propostes d’actuacions que es van discutir en una jornada de reflexió. 

El grup ha estat dirigit per un Comitè director, integrat per representants del DARP i del propi sector, i un Comitè tècnic format per representants del DARP, organitzacions professionals i empreses del sector, amb el coneixement i l’expertesa necessàries per a la consecució dels objectius proposats.

Finalment, el 5 de novembre de 2018, el Comitè director va aprovar un document final on s’explica el pla de treball, l’ànalisi DAFO, la proposta d’actuacions i el pla de seguiment i avaluació de les mateixes. Aquestes actuacions suposen una actualització del contingut de l’actual Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020 pel que respecte al desenvolupament de la ramaderia ecològica a Catalunya.

Font: PAE