ESTUDI | 13/12/2019  Ruralcat

El despoblament rural es desaccelera, segons l’Observatori del Món Rural 2019

La tercera edició de l’estudi que promou la Fundació Món Rural constata aspectes com la desacceleració del despoblament rural, l’envelliment de la població, la baixada de l’atur i la bona salut del turisme rural.

Les dades de 2018 constaten el procés d’envelliment de la població catalana

Les dades de 2018 constaten el procés d’envelliment de la població catalana

La Fundació Món Rural ha presentat la tercera edició de l’Observatori del Món Rural, un rigorós estudi que posa a disposició de persones, entitats, empreses i administracions tota mena de dades descriptives de l’àmbit rural del nostre país i les compara amb les xifres del món urbà. L’objectiu de l’observatori és fomentar la divulgació i orientar accions o projectes de recerca en relació a la demografia, l’economia i el desenvolupament en els municipis rurals.

Una de les principals conclusions que es desprenen de l’edició d’enguany de l’observatori és la notable desacceleració experimentada pel fenomen del despoblament rural, tant en termes de la variació total de població com pel que fa al nombre de municipis amb pèrdua demogràfica.  I és que, tot i seguir perdent pes, el món rural ha passat d’una regressió de 2.389 habitants l’any 2017 a una disminució de 72 persones al 2018, essent 293 els municipis que perden volum poblacional (l’any anterior en van ser 342). Aquesta desacceleració del despoblament rural no és una novetat d’enguany i dona continuïtat a una tendència ja detectada en anys anteriors, també aplicable als municipis menors de 500 habitants, sovint més proclius a patir aquest fenomen.

Tot i la desacceleració del despoblament de la ruralitat en el seu conjunt s’identifica una concentració de la població a les capitals de comarca i un procés de despoblament dels altres nuclis comarcals que no s’atura.

Les dades de 2018 constaten el procés d’envelliment de la població catalana ja detectat en les anteriors edicions de l’estudi, on el pes demogràfic de les persones majors de 85 anys representa gairebé el 20% del total de la població.

Els indicadors econòmics segueixen mostrant una evolució positiva tant en l’àmbit rural com en l’urbà: es generen noves empreses, segueix augmentant el nombre d’afiliats a la seguretat social i continua disminuint l’atur. Destaca, un cop més, el fet que la taxa d’atur mitjana de les zones rurals (8,4%) sigui inferior a la de les zones urbanes (10,4%). Les dades turístiques també són bones. En concret, les places en allotjaments turístics han crescut en més de 2.000 unitats respecte a l’any anterior i els allotjaments de turisme rural han registrat 300 noves places.

Pel que fa a l’activitat agrària, es detecta una reducció del nombre de joves incorporats al sector agrari durant el període 2017-2018, mentre que pel que fa al nombre d’indústries agroalimentàries, hi ha 18 indústries més a l’àmbit rural respecte l’any anterior. Les dades de l’agricultura ecològica continuen sent positives i confirmen l’alça del sector,  que ha guanyat 10.000ha de territori.

Les dades de 2018 constaten una consolidació de la bona valoració que mereix la qualitat de vida al món rural, de manera molt similar a allò detectat en l’any anterior. Com a notes negatives de l’apartat de qualitat de vida i serveis, cal destacar la baixa valoració que recull el transport públic entre els veïns i veïnes dels entorns no urbans, així com l’escassa disponibilitat de fibra òptica als domicilis rurals, que continua fent evident l’escletxa digital que existeix entre el món urbà i el rural.

L’Observatori del Món Rural recull les principals dades que indiquen l’estat de situació del món rural anualment a nivell local i comarcal. D’aquesta manera, l’eina impulsada per la Fundació Món Rural permet copsar d’una ullada el dinamisme del món rural català en totes les seves dimensions.

Consulta aquí les infografies i els indicadors de l'Observatori del Món Rural 2019.

Font: Fundació del Món Rural