Resultats | 15/09/2004  Ruralcat

Resultats

A la Taula 2 es presenta per cada plaga el total de captures (CT) i la mitjana total de captures setmanal (X) per difusor de feromones emprat. Podeu veure els resultats obtinguts per parcel·la a la Taula 3 al final d'aquest text. Les dades de la Taula 2 indiquen que els difusors de feromones més apropiats per cada plaga han estat els següents: Adoxophyes orana
La feromona que millors resultats ha donat ha estat Wageningen pels dos paràmetres presentats (total de captures i mitjana total de captures setmanal), obtenint els de pitjors resultats amb Intrachem i Serbios. Pandemis heparana
La major eficàcia obtinguda en aquest assaig per la captura de Pandemis heparana és la obtinguda per INRA, seguit per Aragonesas i Wageningen. Els pitjors, amb molt poques captures i per ordre descendent: Kenogard, Intrachem, Serbios i Biagro. Cacoecimorpha pronubana
La millor pels dos paràmetres controlats ha estat Serbios, essent el resultats de captures de la resta molt menors, entre elles la feromona Wageningen, que és la que es va prendre com a feromona de referència. Anarsia lineatella
En aquest cas, s¿identifica un grup de quatre feromones que presenten un comportament semblant i superior a la resta, que són, per ordre descendent, Serbios, Consep, INRA i Intrachem.
Els resultats més baixos es varen aconseguir amb Wageningen, que és la que es va adoptar com a feromona de referència. Cydia molesta (Grapholita)
Sens dubte la feromona que s¿ha utilitzat com a referència, Wageningen, és l¿única que presenta bons resultats per la captura de Cydia molesta, presentant la resta eficàcies molt més baixes respecte la feromona de referència. Cydia pomonella (Carpocapsa)
La característica fonamental de les dades obtingudes és que molts dels difusors donen resultats molt semblants, identificant-se un grup de cinc difusors prou eficients: Wageningen, INRA, Kenogard, Biagro i Consep, essent la més eficient Consep.
Els que donaren pitjors resultats van ser, de millor a pitjor, Intrachem i Serbios.

Informació relacionada