| 15/09/2004  Ruralcat

Nova proposta de la UE sobre protecció dels animals durant el transport

La web de la Direcció General de Sanitat i Protecció dels Consumidors de la UE acaba de incloure un nou document sobre la protecció dels animals durant el transport, titolat ¿Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE¿.

Porcs en un camió

La protecció dels animals durant el transport és un aspecte important per la Comissió Europea. Des de la primera normativa comunitària sobre aquest tema, la Directiva 77/489/EC, han aparegut directives més detallades com la 91/628/EC i la 95/29/EC, la qual va introduir canvis importants amb conceptes com l¿aprovació dels transportistes i el pla de ruta, així com les densitats de càrrega i els temps límits dels viatges. La pàgina web de la Direcció General de Sanitat i Protecció dels Consumidors de la Unió Europea acaba de incloure un nou document sobre la protecció dels animals durant el transport. Aquest treball porta per títol ¿Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE¿. La proposta de la Comissió té per objecte: ¿ introduir requisits més rigorosos per als transportistes que realitzen transports de llarga distància; ¿ actualitzar les normes relatives a la durada dels viatges i a l'espai previst per als animals; ¿ millorar la formació obligatòria del personal, i estendre l'abast d'aquesta obligació al personal que treballa en els mercats i en els centres de reagrupació; ¿ prohibir el transport d'animals molt joves, i definir en quines condicions els animals no són aptes per al transport; ¿ establir normes més rigoroses per al transport de cavalls; ¿ millorar les normes tècniques aplicables als vehicles de carretera; ¿ introduir requisits particulars per a tots els vaixells de transport de bestiar que operin a partir dels ports comunitaris; ¿ reforçar les responsabilitats dels transportistes i d'altres operadors que participen en el transport d'animals; ¿ donar major rellevància al paper de les autoritats competents en la supervisió de les operacions de transport i afavorir la cooperació entre els serveis pertinents; ¿ reforçar els instruments de control i millorar l'aplicació de la normativa. Podeu descarregar-vos el document de la proposta en format pdf.