REG | 21/04/2020  Ruralcat

Nova fitxa tècnica de reg “Característiques i components bàsics d’una instal·lació de reg enterrat”

A l’espai de l’Oficina del Regant s’ha publicat la nova fitxa, la 17a fitxa en temes de reg, que l’ha redactat el Grup de Recerca Enginyeria i Gestió del Reg de la Universitat de Girona.

Maquinària necessària per a l'enterrat dels laterals (autor: Grup de Recerca d’Enginyeria i Gestió del Reg)

Maquinària necessària per a l'enterrat dels laterals (autor: Grup de Recerca d’Enginyeria i Gestió del Reg)

A la fitxa “Característiques i components bàsics d’una instal·lació de reg enterrat” (Fitxa nº 74) s’exposa com el reg localitzat enterrat (RLE), de la mateixa manera que el reg localitzat superficial (RLS) requereix d’un disseny adaptat a les condicions de la finca i del conreu.

El sistema ha de permetre lliurar l’aigua i l’adob en les millors condicions pel cultiu, amb la màxima uniformitat, eficiència i fiabilitat. El RLE pot donar resposta a alguns dels problemes que presenta el sistema de RLS, tals com la dificultat d’entrada de maquinària a la parcel·la durant el cicle del cultiu, tot i que el seu disseny i manteniment presenten algunes particularitats que cal tenir en compte.

Els components de la instal·lació són similars a les del RLS, però requereix un nivell de monitoratge més intens, ja que en ser enterrat resulta més difícil la detecció de possibles anomalies de funcionament en el sistema.

Els avantatges que presenta un RLE respecte altres sistemes de reg estan relacionats amb el propi sistema de reg localitzat, però també amb l’absència d’aigua i d’elements de la instal·lació en superfície:

 • Permet una elevada freqüència de reg.
 • Facilita l’automatització.
 • Presenta baixos costos energètics respecte el reg per aspersió.
 • Presenta una elevada eficiència en l’ús de l’aigua (eliminació de l’escolament superficial, reducció de la percolació profunda i reducció de l’evaporació).
 • Afavoreix l’estat sanitari de les plantes per la menor humitat ambiental.
 • Permet l’entrada de maquinària durant el cicle del cultiu ja que el sòl es manté sec en superfície.
 • Afavoreix la integritat del sistema de reg (els laterals queden protegits de fenòmens meteorològics, dels atacs de determinada fauna i del vandalisme).

Tot i les oportunitats esmentades, el sistema de reg enterrat també pot presentar alguns inconvenients:

 • En els sòls amb poca capacitat de retenció d’aigua, una falla del sistema pot ser crítica.
 • Possibilita la formació de cavitats al sòl degudes a un cabal superior a la capacitat de redistribució d’aigua del sòl.
 • Dificulta l’avaluació de la uniformitat de distribució de l’aigua, ja que els degoters es troben enterrats.
 • El treball del sòl es veu limitat per la profunditat i la separació entre línies de reg.
 • L’espaiament entre línies pot condicionar la rotació de conreus.
 • Presenta un cost d’instal·lació relativament elevat.
 • Cal que l’instal·lador tingui experiència en aquest tipus de sistemes.
 • Requereix de maquinària específica per a l’enterrat dels laterals.

Les fitxes tècniques de “Tècniques de reg” són una col·lecció de documents que recullen resumidament diferents aspectes de la pràctica i maneig del reg, de l’ús de les eines disponibles de reg, aspectes bàsics d’instal·lacions de reg i temes d’energia, entre d’altres.

Font: Oficina del Regant