AJUTS | 24/04/2020  Ruralcat

Aprovats els ajuts de cooperació interterritorials i transnacionals dels Grups d'Acció Local Pesquers

L’ajuda, d’un total de 47.375€, s’ha distribuït entre dos projectes: un que relaciona Dinamarca i els ports pesquers del litoral català amb flota d’arrossegament, i l’altre és una cooperació mediterrània entre el delta de l'Ebre i la Toscana.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC)

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat els ajuts de cooperació interterritorials i transnacionals dels Grups d’Acció Local Pesquers d’aquest 2020, per un import total de 47.375 euros, cofinançats al 85% pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

La cooperació és un mecanisme que pot contribuir a definir fórmules integrades per al desenvolupament comú en diferents territoris. Els projectes de cooperació aprovats permeten identificar sinergies i complementarietats entre els participants i assolir la massa crítica necessària per incrementar els efectes de les accions.

Enguany, les ajudes han beneficiat les dues iniciatives de cooperació aprovades:

Dinamarca i els ports pesquers del litoral català amb flota d’arrossegament

La primera de les iniciatives, que ha rebut un ajut de 38.375 euros, és un projecte de Transferència de coneixement i tecnologia amb Aalborg (Dinamarca) per a les pesqueries catalanes en la modalitat d’arrossegament.

La iniciativa compta amb quatre participants: l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava, l’Associació Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i la Danish Export Association, i té com a objectiu l’ampliació del coneixement i la capacitació dels patrons d’arrossegament, amb tècnics del sector pesquer i científics col·laboradors en matèria de tecnologia pesquera avançada, per aconseguir incrementar la sostenibilitat i viabilitat econòmica de la modalitat.

El delta de l’Ebre i la Toscana

La segona iniciativa, subvencionada amb 9.000 euros, és un  Projecte de cooperació mediterrània entre el delta de l'Ebre i la Toscana per intercanviar experiències de comercialització i turisme pesquer.

En aquest projecte, els participants són: l’Associació Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre i la FLAG Alto Tirreno Toscano. La seva finalitat és conèixer i intercanviar accions sobre la comercialització de la galera (Squilla mantis) i el desenvolupament del turisme pesquer entre els territoris de la Toscana i el delta del Ebre, amb activitats socioeconòmiques comunes centrades en l’activitat pesquera, les activitats extractives de sal marina i l’aqüicultura de bivalves.

La cooperació és un mecanisme que pot contribuir a definir fórmules integrades per al desenvolupament comú en diferents territoris. Els projectes de cooperació aprovats permeten identificar sinergies i complementarietats entre els participants i assolir la massa crítica necessària per incrementar els efectes de les accions.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC) amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació (LEAS) de l’EMC amb la ciutadania i el territori i fomenten un desenvolupament sostenible i respectuós envers l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l’operativitat.

Font: DARP