Mesures preventives | 15/09/2004  Ruralcat

Mesures preventives per evitar-ne la propagació

Per tal d'evitar-ne la introducció i la propagació, la Generalitat ha publicat a l'octubre de 2007 la resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre per la qual es prohibeix la plantació en espais públics (parcs, jardins, arbrat viari i altres zones verdes lliures d'accés per a les persones) d'espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). Tanmateix, amb el mateix objectiu es va publicar al febrer de 2007 el Decret 42/2007 (DOGC 4827 del 22-2-07), pel qual s¿estableixen mesures per evitar la introducció a Catalunya del foc bacterià i la seva propagació a partir de possibles focus inicials. Aquest Decret obliga a prendre les mesures preventives següents: · Vigilància contínua de les plantacions Aquesta vigilància és imprescindible per a la localització precoç dels focus. Els titulars d¿explotacions agrícoles, de vivers o professionals de la jardineria que coneguin l¿existència de plantes amb símptomes sospitosos de ser causats per foc bacterià hauran de comunicar-ho de forma urgent al Servei de Sanitat Vegetal del DAR. En cas de no avisar i ser detectats els focus, no tindran dret a les indemnitzacions corresponents i a més se¿ls podrà exigir el rescabalament dels possibles danys causats a tercers, d¿acord amb la Llei 43/2002 de Sanitat Vegetal. · Exigència del passaport fitosanitari Les partides de vegetals susceptibles al foc bacterià que no vagin acompanyades del Passaport fitosanitari CE amb el distintiu ZP podran ser destruïdes sense dret a indemnització. Els proveïdors de material vegetal, així com les persones físiques o jurídiques que realitzen plantacions amb plantes susceptibles, han de conservar durant 3 anys els corresponents registres o documents que les hagin emparat. · Destrucció de plantacions abandonades És obligatori l'arrencament de les plantacions fruiteres abandonades de les espècies sensibles a tot el territori català. · Limitació de la plantació de plantes ornamentals susceptibles Està prohibida la plantació de plantes susceptibles al foc bacterià (les quals s¿indiquen al capítol Què és el foc bacterià? d¿aquesta fitxa) a les voreres, mitjanes i altres zones enjardinades de carreteres, autovies i autopistes de tot Catalunya.
Símptomes en pyracantha