SANITAT VEGETAL | 01/04/2004  Ruralcat

Entra en vigor el programa nacional contra la mosca de la fruita

El programa nacional de control de la mosca mediterrània de la fruita ha entrat en vigor després que ahir es publiqués en el Butlletí Oficial de l¿Estat (BOE) el Reial Decret 461/2004 de 18 de març que el regula. El programa estableix una sèrie de mesures fitosanitaries alternatives als tractaments amb insecticides convencionals, que seran costejades al 50 per cent pel Ministeri d¿Agricultura i les Comunitats Autònomes.

Entre d¿altres, aquestes mesures comprenen la recollida de la fruita caiguda al terra o abandonada a l¿arbre i la seva posterior eliminació o la captura massiva d¿adults amb trampes preparades amb feromones adequades en plantacions de cítrics i de fruiters de pinyol. També el control de plagues en plantacions de cítrics i fruiters de pinyol amb trampes quimioesterilitzants, el control de poblacions inicials en plantacions o en peus aïllats de fruiters hostes, mitjançant trampes preparades amb feromones adequades, i qualsevol altre mesura diferent dels tractaments químics convencionals, que es justifiqui com necessaria. La mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata, afecta tot el cultiu de cítrics i ocasiona danys en els fruits al provocar la seva caiguda prematura de l¿arbre o la posterior pèrdua del valor comercial o de la collita. Els ajuts variaran dependent de les característiques dels territoris on pugui comparèixer la plaga i, també, en funció del grau de desenvolupament en què es trobi. La finalitat d¿aquestes mesures és prevenir el desenvolupament de poblacions endèmiques de mosca mediterrània de la fruita i la coordinació general del programa correspondrà al Comité Fitosanitario Nacional, que analitzarà els resultats obtinguts i elaborarà propostes per millorar el programa. En aquest sentit, podrà crear un grup de treball d¿experts per avaluar les novetats científiques i tècniques que s¿hi puguin incloure. Fitxa de la mosca mediterrània de la fruita