AJUTS | 30/12/2020  Ruralcat

Es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2021

Els ajuts tenen com a objectiu contribuir a la generació del coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

Productes ecològics

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes

El DARP ha convocat els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a l’any 2021 per un import de 150.000 euros. Els ajuts tenen caràcter de crèdit pluriennal i són a càrrec de les partides dels anys 2021, per un import màxim de 120.000 euros, i 2022, per un import màxim de 30.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DARP

Informació relacionada