FORESTAL | 03/01/2021  Ruralcat

L’Agenda forestal 2020 – 2025 crea un espai de diàleg amb els principals agents del sector forestal

El passat mes de desembre es va presentar l’Agenda forestal 2020-2025, un full de ruta acordat amb el sector per valoritzar el bosc i tractar conjuntament la situació estructural i les mesures que n’han de garantir el futur.

fusta

El sector forestal primari representa el 0,06% del PIB de Catalunya

L’objectiu de l’Agenda forestal és determinar el full de ruta de les polítiques forestals a Catalunya i crear un punt de partida comú per al futur del sector amb tots els agents implicats.

L’elaboració de l’Agenda s‘ha realitzat en base a reunions amb el sector primari forestal, representat per representants de la propietat, representants de les empreses i indústries forestals, membres tècnics i de l’Administració, entre els quals hi figura el mateix Departament d’Agricultura, el Centre de la Propietat Forestal i Forestal Catalana, SA.

El full de ruta establert pretén situar el sector forestal com a referent ambiental capaç de mantenir un entorn productiu de qualitat, un paisatge característic i una estructura social i econòmica viva. També ha de contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones i la vitalitat dels ecosistemes forestals i la biodiversitat. Això, sempre de manera conjunta amb el sector i amb la complicitat de la ciutadania per potenciar la bioeconomia i impulsar un model econòmic viable que garanteixi la rendibilitat dels treballs silvícoles i l’estabilitat del sector.

En el marc de l’Agenda s’han establert vuit mesures sobre les quals s’han definit un seguit d’accions per ser executades o iniciades en el període 2020-2025. Entre aquestes mesures, destaquen la millora de la governança i la restructuració administrativa, la formació tècnica i de seguretat o la comunicació, divulgació i coneixement sobre el sector i la seva gestió; la diversificació dels usos industrials de la fusta, i mesures referents a l’agrupació de la propietat, l’ordenació del marc jurídic i els productes secundaris estratègics i el desenvolupament i coordinació de les accions envers els béns i serveis ambientals.

El seguiment de l’Agenda forestal es realitzarà en el marc de la Taula Intersectorial Forestal, que es constituirà de nou com a òrgan que participa en l’elaboració de la política forestal, la catalogació, la normalització i l'estandardització dels productes forestals i dels béns d’equip i coordina les possibilitats de producció forestal amb les necessitats industrials. Aquest serà, doncs, l’espai on es discuteixin els temes de més interès i l’orientació de la política forestal del país per proposar conjuntament línies de foment, de millora i d’experimentació en el sector forestal i en les indústries derivades.

Cal destacar que el sector forestal primari representa el 0,06% del PIB de Catalunya. Però, si ho estenem al conjunt de les activitats econòmiques incloses en la cadena forestal, el PIB del sector forestal global abasta l’1,6% català.

A més, s’estima que el sector de la silvicultura i de la indústria de la fusta i el suro ocupa unes 14.000 persones a Catalunya, principalment en les zones rurals. A banda d’això, també cal incloure en l’economia del sector els serveis de recreació i turisme que ens aporten i que proporcionen dinamisme al món rural i noves oportunitats de negoci. S’estima que dos milions de persones a l’any visiten boscos amb alguna figura de protecció. Això representa un impacte econòmic de 70 milions d’euros en aquests boscos i es calcula que representaria un impacte de 350 milions d’euros en la totalitat de la superfície arbrada.

Font: DARP

Informació relacionada