TRANSGÈNICS | 15/12/2003  Ruralcat

Es crea la Comissió Nacional de Biovigilància

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es crea la Comissió Nacional de Biovigilància, adscrita al Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació (MAPA) i presidida per la Secretària General d'Agricultura i Alimentació. També hi estaran representats els ministeris de Sanitat i Consum, Medi ambient, Ciència i Tecnologia, Comunitats Autònomes, científics, associacions i organitzacions professionals agràries, així com experts en la matèria i consumidors.

Blat de moro en floració

Foto: MAPA

Aquest òrgan col·legiat tindrà com a funció principal assessorar al Ministeri d'Agricultura en tots els temes relacionats amb organismes modificats genèticament (OGM), en l'àmbit de les competències del MAPA, especialment sobre l'establiment, desenvolupament i aplicació dels plans de seguiment de les varietats transgèniques i sobre la coexistència entre conreus transgènics, convencionals i ecològics. Amb els plans esmentats s¿efectuarà un seguiment continuat dels efectes lligats a la introducció de varietats comercials transgèniques complint així la normativa específica sobre aquesta matèria. El procediment d'inscripció d'una varietat transgènica, que es realitza en el Registre de Varietats Comercials del MAPA, consisteix com en qualsevol altra varietat, en la verificació d'una sèrie de característiques que garanteixin que la varietat és diferent, estable, homogènia i de valor agronòmic, exigint-se a més el compliment d'un pla de seguiment aprovat pel Ministeri, en el cas de les varietats que continguin organismes modificats genèticament. Aquest Pla permetrà estudiar el comportament de la modificació genètica incorporada a la varietat i vigilar els seus efectes sobre el sòl, l'alimentació animal o els conreus convencionals amb els quals convisqui, així com reaccionar enfront de conseqüències adverses o inesperades. Així doncs, la seva autorització i utilització ha d¿estar sotmesa als principis de prevenció i cautela. Amb la creació d'aquesta Comissió es vol assegurar una major transparència en l'actuació de les administracions públiques ja que es facilitarà informació en temps real als ciutadans de tots aquells esdeveniments que es produeixin en el camp de la biotecnologia aplicada a l'agricultura.

Informació relacionada