DUN | 19/01/2021  Ruralcat

Es publica el Mapa d’Explotacions agrícoles de Catalunya amb les dades de la DUN 2020

El Mapa d'Explotacions és una capa gràfica oberta a la ciutadania que geolocalitza les Explotacions agrícoles de Catalunya a partir de les dades declarades a la DUN i en mostra les seves característiques principals.

Cultius

Aquest dataset conté la informació gràfica de la delimitació de cada explotació agrícola

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) acaba d’actualitzar el dataset del mapa d’explotacions agrícoles de Catalunya, que conté informació rellevant per a descriure el sector agrícola català, a partir de les dades recollides (declarades) amb la Declaració agrària DUN. A hores d’ara ja es disposa de dades dels anys 2019 i 2020.

Aquest dataset conté la informació gràfica de la delimitació de cada explotació agrícola, així com altres atributs de les explotacions com són l’organització jurídica, les denominacions de qualitat, els ajuts sol·licitats, l’edat i sexe del titular, l’adhesió a venda de proximitat, entre altres. També inclou les dades de localització i la superfície total de l’explotació.

Es tracta d’una informació que, de manera pionera a Europa, el Departament d’Agricultura facilita al sector agrari i ramader per a la presa de decisions, en un context de digitalització de la informació agrària.

Actualment s’està treballant per oferir, de forma complementària al Mapa d’explotacions, les dades més rellevants a nivell de recinte que  permetran un coneixement més profund del sector.

Aquest dataset forma part de l’estratègia d’obertura de les dades públiques de la Generalitat de Catalunya establerta pel Govern per tal d’avançar en els principals objectius de la Carta Internacional de Dades Obertes, que es basen a facilitar dades obertes per defecte, actualitzades, accessibles, i utilitzables.

D’altra banda, cal recordar que ja s’ha publicat la resolució per la qual s’estableix i regula la DUN 2021. La DUN és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària majoritàriament ubicada a Catalunya i ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva en base al sistema d’identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per a les quals no se sol·liciti cap ajut, i també les dades ramaderes de l’explotació. La declaració es pot presentar des de l’1 de febrer fins al 31 de desembre de 2021.

Font: DARP