SECTOR OLEÍCOLA | 30/09/2003  Ruralcat

El MAPA va destinar 14,89 milions en la millora de l¿oli d¿oliva durant la campanya 2002/2003

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha invertit durant la campanya 2002/2003 14,89 milions d'¿ en l'execució del Programa de Millora de la Qualitat de la Producció d'Oli d'Oliva. Les actuacions previstes, desenvolupades entre l¿1 de maig de 2002 i el 30 d'abril de 2003, tenien per objecte millorar la qualitat de la producció i el seu impacte en el medi ambient.

Foto: MAPA

Foto: MAPA

Les accions del programa es van agrupar en set línies d'actuació programades pel MAPA, les Comunitats Autònomes (CCAA) productores i en coordinació amb el sector. Les Comunitats Autònomes es van encarregar de la gestió, excepte del sistema de control, alerta i valoració de la plaga de la mosca de l'olivera, que competeix al MAPA. També són competència del Ministeri els projectes d'investigació inclosos en el subprograma VII i iniciats l'any 1997, 1998 o 1999, que va gestionar l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA). La primera línia d'actuació, denominada "Lluita contra la mosca de l'olivera i altres organismes nocius", comprèn la gestió per part del MAPA del sistema de control de la plaga de la mosca de l'olivera, que en aquesta campanya va cobrir un total de 1.454.384 hectàrees de 26 províncies. La resta d'accions incloses en aquest primer subgrup ho conformen el pla de tractaments contra la mosca de l'olivera, executat sobre una superfície de 1.419.196 hectàrees, i les actuacions en zones ecològicament sensibles, sobre un total de 3.983 hectàrees. També s¿han realitzat quatre estudis sobre racionalització dels tractaments integrats en l¿olivera i s¿han desenvolupat sistemes, mètodes i tècniques empleats en l¿olivera que fossin respectuosos amb el medi ambient. Quant a la segona línia d'actuació, que engloba les accions dirigides a la "Millora de les condicions del procés de producció d'oli d'oliva", el MAPA ha apuntat que es van elaborar estudis sobre la caracterització de les varietats de l'olivera, olives i oli, zonificació de l¿olivera, influència de mètodes i tècniques de conreu, entre d¿altres. Sobre el Subprograma III, dedicat a l¿"Assistència tècnica a les almàsseres", es va aplicar un Pla d'Assistència a 364 almàsseres de cinc CCAA i es va actuar sobre set almàsseres per a la implantació de sistemes de gestió de la qualitat industrial i mediambiental. La quarta línia d'actuació, relativa a la "millora d'eliminació dels residus de la trituració", en condicions que no siguin nocives per al medi ambient, es va portar a terme sobre 229 almàsseres, que van rebre un diagnòstic i estudi dels sistemes de gestió de residus. El Programa també incloïa actuacions de "formació i difusió" sobre la qualitat de l'oli d'oliva, que es van materialitzar en 194 cursos de formació, dirigits a olivicultors i almasserers, així com programes de demostració i transferència de tecnologia. L'aplicació del sisè subprograma, denominat "Instal·lació i gestió de laboratoris d'anàlisi" va quedar reflectida amb la instal·lació de dos laboratoris fisicoquímics i dues unitats de control i la informatització de tres laboratoris d'anàlisi organolèptic. A més, es va implantar la norma ISO 17.025 en deu laboratoris, i el desenvolupament de mètodes analítics ràpids per a la determinació de qualitats i qualitats d'oli d'oliva a Andalusia. L'últim Subprograma estableix línies d'investigació per a la millora qualitativa de la producció d'oli d'oliva verge i la millora del medi ambient, i en la seva aplicació ha comptat amb 51 projectes i 29 subprojectes en execució durant la campanya 2002/2003.