NORMATIVA | 09/09/2003  Ruralcat

El Govern inicia els tràmits per a una nova Llei de contractes d¿integració del sector ramader

El Govern de la Generalitat ha aprovat encarregar al conseller d¿Agricultura l¿elaboració d¿un avantprojecte de Llei de contractes d¿integració per al sector ramader. Aquest acord és fruit de la necessitat d¿implicar als integradors (grans productors) en l¿evolució de les noves polítiques agràries i ramaderes pel que fa a la sanitat, el benestar animal, el sistema productiu i les mesures mediambientals.

En aquest sentit, l¿avantprojecte de Llei obligarà els integradors a fer-se càrrec de part de les despeses que es deriven de les dejeccions ramaderes, subproductes ramaders o residus generats per les explotacions. Aquest nou avantprojecte de Llei adaptarà les relacions entre els integradors (grans productors) i els integrats (ramaders) a les noves exigències de la política europea. També revisarà els drets i deures de les dues parts a l¿hora de portar a terme una activitat productiva ramadera, tenint en compte que a Catalunya el sistema d¿integració és molt important en el sector ramader, especialment en el porcí, el 75% del qual es regeix per aquest sistema, l¿avicultura d¿engreix (en un 90%) i l¿engreix de boví (en un 80%). El sistema d¿integració permet gestionar l¿explotació ramadera per obtenir productes en col·laboració entre dues parts. Una s¿anomena ¿integrador¿ i proporciona els animals i aquells mitjans de producció i serveis que es pactin en el corresponent contracte. L¿altra part, anomenada ¿integrat¿, aporta les instal·lacions i la resta de béns i serveis necessaris i es compromet a la cura i manteniment del bestiar.