DISPOSICIONS | 07/09/2003  Ruralcat

Aprovat un Reial Decret que regula l¿etiquetatge de vins i mosts

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que desenvolupa el Reglament comunitari 753/2002 de la Comissió, sobre la designació, denominació, presentació i protecció de determinats productes vitivinícoles. L'objectiu d'aquesta norma és establir un marc bàsic i harmonitzat sobre etiquetatge per a les diverses categories de vins i mosts.

Aquest nou marc bàsic es durà a terme sense perjudici del desenvolupament concret que puguin fer les Comunitats Autònomes (CCAA) en virtut de les seves competències, especialment quant a les mencions facultatives, ja que les mencions obligatòries estan substancialment regulades en les citades disposicions comunitàries. Les seves disposicions són aplicables a tots els tipus de mosts, vins de taula, vins de taula amb indicació geogràfica, vins de licor, vins d'agulla i vins d'agulla gasificats, vins escumosos, vins escumosos gasificats i vins de qualitat produïts en regió determinada (vcprd) de qualsevol tipus, produïts a Espanya, sense oblidar als productes d'altres països que s'embotellin o envasin en el nostre país. Cal destacar el capítol 2, en el qual s'estableixen les regles comunes a tots els productes: ús de codis en l'etiquetatge; indicació del nombre de registre d¿envasadors i de la raó social mitjançant un nom comercial; identificació del contingut dels recipients per a emmagatzematge; i mencions relatives a l'explotació agrícola de la qual provingui el producte, al color i al tipus de producte. Les normes aplicables als diferents mosts i vins vénen especificades en la resta de capítols fins completar els set dels que consta aquest reial decret. La col·laboració entre Administracions ve desenvolupada en una disposició addicional única on s'especifica que les CCAA hauran de facilitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) informació sobre totes les accions normatives que realitzin en desenvolupament d'aquest reial decret, a través de l'aprovació de condicions addicionals d'utilització de les mencions contemplades en els annexos o de l'aprovació de noves mencions corresponents a algunes de les indicacions que en ells es contemplen, a fi de poder complir les obligacions imposades per la normativa comunitària. Quant als productes posats en circulació abans de l'entrada en vigor d'aquest reial decret que complissin la normativa preexistent, podran ser comercialitzats fins l'esgotament de les existències. En els mateixos termes es refereix a les etiquetes i els envassos que continguin mencions impreses d¿acord amb la normativa vigent i que podran ser utilitzats fins l¿1 de febrer de 2004. D¿altra banda, el Consell de Ministres també ha aprovat un Reial decret pel qual s'estableixen les regles generals d'utilització de les indicacions geogràfiques i de la menció tradicional "vi de la terra", en la designació dels vins, en desenvolupament del disposat, referent a això, en les disposicions de la Unió Europea i de la Llei de la Vinya i del Vi, de 10 de juliol de 2003. Per a l'elaboració d'aquesta norma, han estat consultades les CCAA i els sectors afectats, i en ella es regula la utilització de la citada menció "vi de la terra" associada a un nom geogràfic en la designació dels vins de taula, dels vins d'agulla, dels vins de licor i dels vins de raïm sobremadurat, elaborats a Espanya. Encara que correspon a les CCAA establir els requisits per a la utilització de "vi de la terra", quan l'àrea geogràfica estigui inclosa íntegrament en el seu territori, aquesta norma també regula el procediment per al reconeixement d'aquesta menció quan la competència correspongui al MAPA, perquè l'àrea geogràfica afecti al territori de dues o més CCAA. Una vegada aprovada la menció"vi de la terra", les CCAA hauran de remetre al MAPA, en el termini d'un mes des de la seva publicació, una certificació de les disposicions per les quals l¿hagin reconegut, a fi de la seva publicació el termini de tres mesos en el Butlletí Oficial de l'Estat, a l'efecte de la seva protecció nacional, comunitària i internacional. No obstant, els vins amb indicació geogràfica elaborats abans de l'entrada en vigor del present reial decret, de conformitat amb la normativa aleshores vigent, podran seguir comercialitzant-se fins el final de les existències.