PROGRAMA DESENVOLUPAMENT RURAL | 04/09/2003  Ruralcat

1523 joves s¿acullen als ajuts per a la incorporació a l¿activitat agrària del DARP

L¿Administració agrària catalana ha tramitat i aprovat, entre els anys 2000 i 2002, 1.523 sol·licituds per a incorporar nous joves al camp. Aquesta política de foment, que porta a terme el DARP, ha generat una inversió total de 59,99 milions d¿euros en aquest període de tres anys i suposa assegurar la continuïtat i l¿increment d¿aquesta activitat a les comarques de Catalunya.

Joves en un hivernacle

Joves fent pràctiques a un hivernacle

L¿objectiu d¿aquesta línia d¿ajut és promoure la incorporació dels agricultors joves al sector agrari com a empresaris directes de les explotacions agràries, incidir en la modernització del sector, la millora de la seva capacitat empresarial, l¿adequació de les estructures a la normativa comunitària i, en general, aconseguir el rejoveniment de la població agrària catalana. Aquesta mesura s¿inscriu dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), aprovat el desembre de 1999. El PDR de Catalunya pretén dinamitzar l¿àmbit rural, tant en el sector de l¿agricultura com en l¿agroindustrial i d¿activitats complementàries. Aquests tres objectius bàsics es resumeixen en l¿adaptació del sector agrari i agroindustrial a les condicions de mercat, la millora de la competitivitat de l¿espai rural, i el mateniment i la millora del medi ambient per part dels agricultors. D¿altra banda, i també com a mesura inclosa al PDR, el Govern Català ha invertit 223,39 milions d¿euros en la modernització de les explotacions agràries amb la intenció de garantir als pagesos la continuïtat de la seva activitat i la millora de l¿eficàcia productiva i de gestió de les explotacions agràries.