AJUTS | 01/09/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts a la diversificació de cultius per a les parcel·les de presseguer i nectariner afectades pel virus de la sharka

Els ajuts, per un import de 120.000 euros, permeten subvencionar les despeses derivades de la implantació de cultius alternatius.

El virus de la sharka (Plum Pox Virus) és un organisme nociu que causa danys molt greus als fruiters de pinyol

El Departament d’Acció Climàtica ha convocat els ajuts de minimis destinats a subvencionar les despeses ocasionades per la implantació d'un cultiu arbori o herbaci que no sigui presseguer ni nectariner com poden ser els costos del planter, de llavor i de la infraestructura de reg i emparrat.  Aquests ajuts permeten ajudar a la diversificació de cultius per a les parcel·les de presseguer i nectariner arrencades per estar afectades pel virus de la sharka tipus M.

El virus de la sharka (Plum Pox Virus) és un organisme nociu que causa danys molt greus als fruiters de pinyol i altres plantes del gènere Prunus. La sharka tipus M és especialment agressiva en presseguer i nectariner i la seva dispersió al camp es molt eficient. Es transmet per pugons de forma no persistent i per material vegetal propagatiu infectat. Els danys poden ser molt quantiosos, provocant la caiguda prematura dels fruits.

Els ajuts, per un import total de 120.000 euros, van destinats a empreses privades, amb 24.000 euros, i a altres institucions sense finalitat de lucre i altres, amb una partida de 96.000 euros.

Les persones beneficiàries han de realitzar i justificar les actuacions objecte de l'ajut com a màxim el 15 de desembre de 2021, perquè com a màxim el 20 de gener de 2022 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DACC