El LAC, 40 anys vetllant per la seguretat i la qualitat dels productes agroalimentaris

El Laboratori Agroalimentari de Catalunya és un òrgan adscrit al Departament d'Agricultura que ofereix un servei analític oficial pel que fa al control i seguiment de la qualitat i la seguretat agroalimentària.

Foto de laboratori

09/11/2018

Al Laboratori Agroalimentari de Catalunya (LAC) hi arriben cada any unes 7.000 mostres de diversos productes alimentaris pel consum humà i animal així com productes d’origen animal. Això vol dir que s’analitzen des de fruites i verdures, farratges, pinsos, begudes alcohòliques, aigua, carns, gelats, olis, peixos, edulcorants, teixit i pèl animal i un llarga varietat de productes.  

Totes aquestes mostres són analitzades per tal d’observar diversos analits o substàncies, les anomenades determinacions. Es calcula que en cada mostra s’analitzen una mitjana de 10 determinacions diferents, el que, en termes globals, suposa unes 70.000 determinacions analitzades a l’any. Per posar un exemple, en una mostra de pinso per animals es poden arribar a analitzar unes 150 substàncies, des de la seva composició a possible presència de plaguicides, i contaminants naturals com micotoxines, restes d’antibiòtics, substàncies prohibides o additius, etc.

El LAC vetlla, doncs, perquè tots aquests productes analitzats compleixin la normativa establerta en matèria de qualitat i seguretat alimentària i la composició que figura en el seu etiquetatge. “El consumidor es preocupa sovint per alguns aspectes relacionats amb la contaminació o la resta de plaguicides, que ara està molt controlat i minimitzat el risc, ja que molts pocs productes superen el màxim permès, i, en canvi, no tant per aspectes de qualitat, on hi pot haver més frau alimentari, especialment en productes que arriben de fora com peixos, olis o mels, o bé productes ecològics que no ho són”, explica la Cap del Laboratori Agroalimentari, Mireia Medina.

“Es calcula que en cada mostra s’analitzen una mitjana de 10 determinacions diferents, el que, en termes globals, suposa unes 70.000 determinacions analitzades a l’any”

Els serveis del LAC

Al Laboratori, ubicat a Cabrils, hi treballen una quarantena de persones, principalment tècnics, químics, veterinaris, enginyers tècnics agrícoles, farmacèutics, biòlegs i tècnics especialistes analistes de laboratori, entre altres titulacions. A més, disposa de les instal·lacions al Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya a Reus, que s’encarrega d’avaluar la qualitat dels olis catalans.

El Laboratori realitza el control analític oficial dels mitjans de la producció i dels productes agroalimentaris a través de tècniques analítiques cromatogràfiques, espectroscòpiques, espectrofotomètriques, sensorials i de biologia molecular de mostres inicials, contradictòries i diriments dels procediments d'inspecció i de litigi. Tots els mètodes d’anàlisi de control de qualitat es realitzen d’acord amb els criteris de garantia de qualitat que exigeixen la Unió Europea, en aquest cas per l’acreditació de la Norma ISO17025.

A més, el laboratori col·labora en campanyes de control en matèria d'intervenció agroalimentària i de comerç exterior així com en l’emissió d’informes i certificats oficials d’anàlisis agràries i alimentàries. També participa en seminaris, estudis i treballs científics i en projectes nacionals i internacionals orientats a la millora i l'optimització dels processos d'inspecció i control de la qualitat i seguretat del sector agroalimentari. Així mateix, s’encarrega de gestionar el registre de laboratoris agroalimentaris així com la realització de les corresponents inspeccions.

En el seu catàleg de serveis hi figuren fins a 1.000 determinacions de 34 productes diferents. El Laboratori treballa majoritàriament per al Departament d'Agricultura, que suposa el 95% de les analítiques realitzades, i altres departaments de la Generalitat de Catalunya, tot i que també col·labora amb altres administracions públiques d'àmbit autonòmic o estatal i per a particulars i empreses implicats en requeriments administratius o bé en casos que no hi hagi més oferta d’analítica acreditada. Així mateix, el LAC també ofereix a les empreses exportadores certificats d’informes analítics dels seus productes i col·labora amb els mapes de risc d’incendis analitzant el contingut d’humitat de la vegetació mediterrània.

El LAC s’estructura internament a través de cinc àrees temàtiques, que depenen de la direcció tècnica i que són la unitat de Garantia de qualitat, de Gestió i coordinació, la Secció de tècniques bàsiques espectrofotomètriques, la Secció de tècniques cromatogràfiques i el Panell de Tast  Oficial d’Olis Verges d’oliva de Catalunya.

“En el seu catàleg de serveis hi figuren fins a 1.000 determinacions de 34 productes diferents”

El treball analític, pas a pas

El Laboratori rep les mostres enviades per l’Administració o els particulars i realitza les anàlisis inicials dels productes provinents d’explotacions agrícoles, ramaderes o de la pròpia indústria transformadora. En cas que l’anàlisi resulti no conforme, és a dir, que no compleix amb els estàndards legals, l’afectat pot sol·licitar una anàlisi contradictòria de la mostra que resta en el seu poder en un dels laboratoris, públics o privats, registrats i acreditats d’acord amb la Norma ISO 17025 que hi ha a Catalunya. Si aquestes dues mostres no són coincidents, es demana un tercer anàlisi diriment. 

Aquest tipus de mostres són les prospectives, però en el laboratori també s’efectuen mostres derivades d’actuacions per sospita o dirigides, com les alertes alimentàries, en què l’Administració intervé per cercar un compost concret en un producte com, per exemple, és el cas del Fipronil, un plaguicida  no autoritzat el seu us en animals de producció d’aliments i del qual se’n va detectar la presència en ous a Bèlgica i es va comunicar mitjançant el Sistema Europeo d’Alerta Ràpida per Aliments i Pinsos (RASFF).

El LAC també participa en programes d’intercomparació, tant estatals com d’àmbit europeu, que permeten assegurar la qualitat dels seus resultats. Aquests programes consisteixen en l’enviament de mostres, homogènies i estables, a tots els laboratoris participants per tal que les analitzin. Una vergada analitzades les mostres per part dels laboratoris i enviats els resultats als organitzadors del programa, aquests, amb tots els resultats, fan una avaluació estadística i emeten un informe que permet als laboratoris comparar-se entre ells. S’informa del valor assignat del resultat i cadascú pot saber en quin punt es troba i si els seus resultats son o no satisfactoris. És una forma de posar a prova de forma constant el nivell de coincidència de resultats entre laboratoris i de comprovar-ne la seva fiabilitat.

El Laboratori treballa en el marc del Pla Nacional de la Cadena Alimentària, que inclou diversos plans concrets: el Pla d’investigació de residus alimentaris de Catalunya, el Pla de controls a l’alimentació animal, el Pla de lluita contra el frau alimentari, el Pla nacional de vigilància d’ús de productes fitosanitaris, el Pla nacional de comercialització de formulats fitosanitaris, el Pla de control de qualitat del marisc a les zones d producció de Catalunya i el Pla d’actuació en matèria d’inspecció i disciplina de mercat en defensa de les persones consumidores.

Tot plegat amb l’objectiu de vetllar en el dia a dia per la seguretat i la qualitat dels aliments i productes agraris que arriben al mercat. Un esforç que dóna els seus resultats: “a Catalunya tenim un control molt alt de qualitat i seguretat alimentària. Formem part de la Unió Europea i això fa que haguem de complir amb els estàndards més exigents del món en aquest àmbit” conclou la Cap del laboratori. 

“A Catalunya tenim un control molt alt de qualitat i seguretat alimentaria i complim amb els exigents estàndards de la Unió Europea”

19 anys d'acreditació de qualitat

El Laboratori Agroalimentari treballa en un entorn de qualitat d'acord amb els requisits tècnics i de gestió definits en la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, atorgada per l’ISO (International Organization for Standarization), i acreditat per l'Entitat Nacional de Acreditació (ENAC) amb el número d'expedient 157/LE309 el 19 de febrer de 1999 per a la realització d’anàlisis físico-químiques en productes agroalimentaris i sensorial 
en oli.

Aquesta normativa de qualitat estableix els requisits tècnics que han de complir els laboratoris d’assaigs i calibració, que té base en la sèrie de normes ISO 9000. L’acreditació té l’objectiu de demostrar que els laboratoris acreditats són tècnicament competents i que els seus resultats són veraços

El mes de maig de 2017, el Laboratori Agroalimentari va ampliar el seu abast d'acreditació després d'haver superat amb èxit l'auditoria d'ampliació i seguiment, i el passat mes d’octubre el LAC va obtenir una nova ampliació de l'abast de l'acreditació de la Norma ISO 174025 amb un total de 12 procediments d’anàlisis més. 

Cal destacar també que, d’acord a la NT-70.06 d’ENAC ("Programa de Acreditación Ensayos físico-químicos de aceites de oliva y de aceites de orujo de oliva”) s’ha inclòs la menció a aquest programa en els següents termes: “Ensayos físico-químicos y de valoración organoléptica para las características de calidad y pureza de los aceites de oliva”. Aquest programa d’acreditació permet visualitzar millor els laboratoris que estan en disposició d’oferir, més enllà dels assajos en concret, un servei acreditat integral més d’acord amb les necessitats del mercat i als requeriments del control oficial.

A més d’un seguiment anual de l’acreditació, els laboratoris han de passat cada quatre anys per una reavaluació, que el LAC va superar amb èxit el mes d’octubre.