El CTFC, 23 anys fomentant el sector forestal

Catalunya és un país eminentment forestal. Més del 60% de la seva superfície està ocupada per terrenys forestals. Aquesta superfície inclou prats matollars, erms naturals i boscos. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), creat al 1996, treballa tot contribuint a la modernització i la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la transferència de tecnologia i el coneixement a la societat.

Foto del CTFC

07/02/2019

La natura sustenta la vida i totes les activitats dels éssers humans. Els béns i serveis que ens proporciona són vitals per al nostre benestar i el desenvolupament econòmic i social present i futur. 

La protecció i el desenvolupament sostenible dels boscos a Catalunya són de vital importància per a mantenir l’equilibri mediambiental, social i econòmic. Per tal d’avançar en el coneixement i en el desenvolupament d’uns ecosistemes equilibrats i productius, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) treballa en la línia d’aplicar una gestió adaptativa a les característiques del territori, procurant també la fixació poblacional de les zones de muntanya.

El CTFC, amb seu a Solsona (Lleida), és un consorci públic que es va constituir inicialment entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida l'any 1996, i posteriorment, s'hi van incorporar la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Solsona.

El Centre, que està adscrit a la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, també forma part dels centres CERCA. La seva missió és contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la transferència de tecnologia i el coneixement a la societat amb l’ànim d’esdevenir un centre de referència en l’àmbit nacional i internacional.

“La missió del CTFC és contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural”

El CTFC articula la seva activitat entorn a tres àmbits de coneixements o línies d’expertesa en R+D: la gestió forestal multifuncional, la dinàmica del paisatge i la biodiversitat, i la bioeconomia i la governança. La recerca desenvolupada en aquests programes es centra en aspectes clau com l'equilibri de funcions del medi natural, l'adaptació al canvi climàtic i la competitivitat al llarg de les cadenes de valor. 

El Centre planteja la gestió forestal multifuncional en base al coneixement i al desenvolupament d’eines que assegurin els valors ecològics i socioeconòmics dels ecosistemes forestals, garantint la provisió sostenible de béns i serveis. 

Des del Centre també s’estudia la dinàmica dels espais forestals per promoure una silvicultura adaptativa. La recerca i la innovació en planificació forestal multifuncional a diferents escales i el desenvolupament d’eines de suport a la presa de decisions  són claus en aquest sentit. Així mateix, també s’investiga la relació  entre el foc i la gestió forestal i la prevenció de grans incendis forestals.

Quant al programa de Dinàmica del paisatge i biodiversitat, el Centre estudia el paisatge resultant de la relació entre els ecosistemes i la societat, tenint en compte que l’anàlisi dels impactes de diversos factors de canvi sobre els valors naturals i els béns i serveis que els ecosistemes proporcionen és bàsic per assegurar-ne la provisió futura. Algunes de les temàtiques en què es centren els projectes són l’ecologia del paisatge i la biodiversitat, l’edafologia (la ciència que estudia la naturalesa del sòl com a hàbitat de les plantes), la gestió silvopastoral, l’anàlisi dels incendis i altres pertorbacions i els paisatges mosaic (els sistemes agroforestals o les transicions entre zones urbanes-periurbanes-rurals).

D’altra banda, el Centre també disposa del programa de Bioeconomia i Governança. L’estudi i la promoció de la bioeconomia va estretament lligada a la recerca, la innovació i la competitivitat de les cadenes de valor, la mitigació del canvi climàtic i el desenvolupament econòmic i social a les zones rurals.  La demanda i els mercats al voltant dels productes emergents requereix l’establiment de nous processos i bio-productes, com fusta contra-laminada, circuits de proximitat de biomassa, tòfones, bolets, plantes aromàtiques i medicinals, etc., per encaixar la bioeconomia en l’economia circular, amb l’estudi i la promoció de noves polítiques.

El 2016 el CTFC va celebrar el 20è aniversari i, al llarg d’aquests més de 20 anys, el CTFC ha estat treballant per la gestió sostenible del medi forestal i natural a través de la recerca, la transferència, la formació i el suport a l’economia productiva. Durant tot aquest temps, ha dut a terme més d’un miler de projectes locals, nacionals i internacionals, ha participat en la publicació de 250 llibres i ha publicat més de 500 articles científics sobre els treballs. Així mateix, ha signat més de 1.000 convenis amb diferents entitats, organitzacions i institucions, públiques i privades de tot el món, ha organitzat més de 800 cursos amb més de 14.000 alumnes i 350 jornades amb una assistència de més de 13.000 persones i ha ofert més de 55.000 hores de formació en diferents àmbits de coneixement. 

FBS, la transferència del coneixement al sector

Una part de l'activitat realitzada al CTFC es transfereix al sector a través de la societat Forest Bioengineering Solutions (FBS), una spin off del CTFC creada el 2014 i que va iniciar la seva activitat comercial el 2015. Actualment hi ha sis persones en plantilla que treballen activament per valoritzar la recerca orientada del CTFC, transformant-la en productes i serveis orientats a mercat. L’FBS també ajuda a canalitzar la recerca dels equips tècnic-científics del CTFC cap a una mirada més de mercat i de necessitats sectorials.

L’activitat d’FBS es centra en ajudar les empreses a millorar la seva competitivitat, a innovar en els processos productius o bé en desenvolupar nous productes. La innovació tecnològica i la transferència de coneixement són el motor d’FBS, apropant la generació de coneixement a les necessitats i les millores tecnològiques de les empreses.

L’FBS estructura la seva activitat en quatre línies principals:

Serveis de laboratori, d’inspecció i diagnosi en els àmbits: biocombustibles; avaluació de planta micorritzada; assajos i caracterització de productes agroquímics, adobs, composts i fertilitzants.

Serveis tecnològics avançats en l’àmbit de la fusta.

Desenvolupament de nous productes/serveis/metodologies orientats a mercat.

Assessoraments d’expertise vinculats a l’activitat tècnico-científica del CTFC.

Actualment, compta amb més de 40 clients d’àmbit diversos, entre els quals hi ha empreses del sector dels biocombustibles agroforestals, empreses del sector dels fertilitzants, empreses i associacions del sector de la tòfona i empreses del sector de la construcció i de la rehabilitació d’edificis amb fusta i els seus derivats.  

Des d’FBS, la Responsable de transferència, Ester Blanco, explica que la missió del CTFC és millorar la competitivitat del sector a través de la recerca, la formació i la transferència del coneixement al sector: “un element clau que forma part del nostre ADN és que els projectes i les activitats que desenvolupem tenen un fort component de transferència i de cadena de valor amb voluntat de servei al sector i a la societat”.  “Dins de tota aquesta activitat de transferència de coneixement i de formació, el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) té un paper clau en el sentit que des dels seus inicis el CTFC hi ha participat, executant com a promotor al voltant de 10 jornades per any” afegeix Blanco.

“un element clau que forma part del nostre ADN és que els projectes i les activitats que desenvolupem tenen un fort component de transferència i de cadena de valor”

Els àmbits de transferència de coneixements més destacats són la tubericultura i micologia (tecnificació de la producció de la tòfona negra sota condicions de conreu, metodologia per a l’anàlisi de planta micorizada amb tòfona negra), la tecnificació de la fusta i els seus derivats (modelització del comportament de la fusta al foc, mètodes de caracterització físico-mecànica de la fusta, desenvolupament tecnològic de nous productes amb fusta, model d’utilitat de taula i tamborets, patent de perfil laminat de fusta encolada de pi negre), la planificació i gestió dels recursos naturals i models de suport a la decisió (DSS) (eines informàtiques per a l’optimització de la planificació i la gestió forestal, simuladors de propagació del foc, adaptació de la tecnologia drone per al seguiment de poblacions fauna i flora, models i orientacions de planificació i gestió forestal sostenible, etc.), la diversificació de rendes agroforestals (tecnificació per a producció de fusta de qualitat), els adobs i sòls (protocol per a la caracterització d’adobs orgànics i d’esmenes húmiques comercials), els aprofitaments forestals i la biomassa (metodologia per avaluar la disponibilitat de biomassa, el servei d’auditoria per a l’ús de la marca de garantia d’estella forestal DBOSQ i el servei d’auditoria DinPlus per a la producció de pèl·let, acreditats per DINCERTCO) i els serveis de laboratori per a la caracterització de biocombustibles agroforestals.

Destaca també la cartera de productes IPR del CTFC que inclou sis marques, una patent, un disseny industrial i més de 20 productes en forma de servidors, gestors de contingut, visors, aplicacions per a mòbils, sistemes de suport a la decisió (DSS), Guies, Manual i Procediments. 

Entre els projectes desenvolupats al llarg del 2018, destaca la promoció de la fusta local, a través del desenvolupament d’una taula i uns tamborets fets amb fusta de pi roig provinents dels boscos de l’Alt Urgell que es van instal·lar a la terrassa exterior del Departament d’Agricultura a Barcelona, i que han culminat amb un registre de la propietat intel·lectual i industrial en forma de disseny industrial. També es van oferir els serveis d’inspecció i auditoria a 11 fàbriques espanyoles productores de pèl·let amb el segell de qualitat DinPlus, seguint els estàndards de DinCertco. Actualment, FBS està en procés de registrar la marca RECOTI, que és un sistema d’enregistrament i de reconeixement del cant dels ocells, juntament amb la UAM (Universidad Autònoma de Madrid). 

D’altra banda, aquest darrer any també han promogut una nova imatge i nous continguts de l’Observatori Forestal Català (OFC), vinculant-lo directament amb RuralCat, amb la generació de notícies que són d’interès pel sector. 

L’Institut Català de la Fusta (INCAFUST): innovació i recerca de la fusta

L’INCAFUST té la finalitat de promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material i contribuir a la millora de la competitivitat, foment de la innovació i augment de la productivitat del sector de la fusta. L’equip de treball forma part del grup corporatiu CTFC, i la seva vessant de serveis tecnològics avançats en l’àmbit de la fusta i els seus derivats es canalitza a través d’FBS. 

Les principals línies d’activitat de l’Institut són la recerca i desenvolupament en tecnologia de la fusta, la recerca i desenvolupament en construcció arquitectònica, serveis tecnològics avançats i suport a la innovació. 

El programa de Recerca i desenvolupament en Tecnologia de la Fusta es centra principalment en la caracterització i estudi de les propietats tecnològiques de la fusta, en el desenvolupament de nous productes i materials per optimitzar les seves propietats ambientals i tecnològiques i en la millora dels processos productius.

Per la seva banda, el programa de Recerca i desenvolupament en Construcció Arquitectònica es fonamenta en la innovació tecnològica en la construcció amb fusta, amb la finalitat d’impulsar i promoure l’ús de la fusta entre tots els agents involucrats en l’edificació, ja siguin arquitectes, enginyers en l’edificació, constructors, industrials de la fusta, fusters i usuaris finals. Les principals línies d’actuació són el disseny estructural, la tecnologia de la construcció, la conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric i el comportament del foc i la protecció contra incendis.

L’INCAFUST també ofereix serveis tecnològics utilitzant equips, tècniques i mètodes de treball innovadors per donar una resposta eficaç a les necessitats concretes que plantegen les empreses i optimitzar la qualitat dels seus productes. Per últim, l’Institut ajuda a millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses i contribuir a l’adequació d’aquestes als estàndards de qualitat exigits.

Actualment, l’equip de professionals del Grup CTFC (CTFC, INCAFUST, FBS) és de prop de 100 persones. 

 

L’Observatori Forestal de Catalunya, un referent en la informació forestal

L’Observatori Forestal Català (OFC) és una plataforma gestionada des del CTFC,  amb el suport del DARP, que pretén esdevenir un referent en la consulta d’informació tant per a l’usuari directament relacionat amb el sector forestal (administració, empresari, estudiant, científic), com per a qualsevol persona interessada en els àmbits o temàtiques relacionades amb el medi forestal del nostre país.

La informació disponible actualment a l’OFC està organitzada en 65 pàgines temàtiques, agrupades en tres grans apartats: el medi forestal, els productes forestals i economia, i els serveis ambientals i biodiversitat. Així mateix, recull els principals indicadors (superfícies, aprofitaments forestals, índex d’ocupació, etc.) i el directori d’empreses i d’entitats del sector. 

La disposició dels continguts està orientada a la persona usuària, de manera que es facilita la visualització de les dades de forma gràfica i la descàrrega de la informació segons l’aplicació i l’ús que necessiti fer-ne. A més, disposa d’una secció d’actualitat i esdeveniments del sector en format agenda.

Informació relacionada