Forestal Catalana, tres dècades de servei i gestió del medi natural

L’empresa pública Forestal Catalana va ser creada l’any 1987 com un servei adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que treballa i té cura del medi natural, vetlla per la conservació i millora de la biodiversitat i promou la gestió forestal sostenible.

Imatge de paisatge forestal català

28/06/2019

30 anys d’història

El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 19 de desembre de 1987 la constitució i els estatuts socials de Forestal Catalana S.A., una empresa pública adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). Els seus orígens estan lligats als incendis que van succeir a la muntanya de Montserrat l’any 1986. Va ser aleshores quan es va veure la necessitat de disposar d’una empresa com Forestal Catalana per a donar resposta àgil i eficient en successos semblants. Per homenatjar aquest fet el passat 28 de novembre de 2018 es va dur a terme la celebració institucional del 30è aniversari de Forestal Catalana en un acte que va tenir reunir un centenar de persones a l’Abadia de Montserrat.

El conseller delegat de Forestal Catalana, Gabriel Esquius, valora molt positivament aquestes tres dècades de treball: “avui en dia som una empresa pública moderna, exemplar, en procés de millora constant i capaç de respondre a totes les demandes que se li plantegen en la gestió executiva en i de l’espai natural públic”.

L’empresa, que té la seva seu central a Barcelona, actua en tot el territori català i realitza actuacions en tres àrees principals: enginyeria forestal, planters i gestió ambiental. En cada una d’aquestes àrees realitza una variada gamma d'actuacions mediambientals, que van des de la gestió forestal, la construcció d'infraestructures, les actuacions de conservació del medi natural, la preservació genètica i la producció de planta autòctona destinada principalment a la repoblació forestal, fins la gestió de recursos ramaders, aqüícoles i de fauna, així com estudis i projectes relacionats amb les seves àrees d’interès. El nombre d'obres i treballs realitzats anualment supera els 200.

El seu objectiu principal és assolir, amb la màxima eficiència, els objectius i els resultats que es deriven dels encàrrecs de serveis encomanats des dels Departaments que estableixen les directrius de la política de gestió de l’entorn i dels recursos naturals.

L’empresa realitza actuacions en tres àrees principals: enginyeria forestal, planters i gestió ambiental

L’equip humà

Per a l'assoliment d'aquests objectius, Forestal Catalana SA disposa d'un equip humà tècnicament qualificat i d'un extens parc de maquinària i de transport forestal, així com de planters, amb una existència superior als dos milions de plantes forestals on es produeix planta de reforestació i es desenvolupa un programa de conservació i millora genètica forestal.

L’equip està format per uns 250 professionals de diferents nivells i perfils, que satisfan les necessitats definides a les àrees d’actuació de l’empresa: enginyers forestals, enginyers agrònoms, biòlegs, veterinaris, economistes, advocats, tècnics forestals i oficials especialitzats en els diferents àmbits.

Per donar suport i coordinar les seves activitats, Forestal Catalana compta amb una Oficina Tècnica, integrada per personal especialitzat en gestió i redacció de projectes de diversa índole: planificació ambiental, ordenacions forestals, correccions hidrològiques, plans de prevenció d’incendis, condicionament d’àrees recreatives, restauracions paisatgístiques, protecció contra allaus, gestió i maneig de fauna, etc.

L’Àrea d’enginyeria forestal

Aquesta àrea desenvolupa serveis per a l’administració forestal catalana i altres serveis del DARP i gestiona els plans d’inversió encarregats per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. Per tal de prevenir el risc de grans incendis forestals es realitzen projectes de millora d'infraestructures en les zones anomenades “Perímetres de protecció prioritària” (zones d'alt risc d'incendis) consistents en l'arranjament i construcció de punts d'aigua, arranjament de camins, treballs de senyalització, així com actuacions de silvicultura preventiva que permetin mantenir àrees de baixa densitat de vegetació. També s’inclouen actuacions per la millora de la coberta vegetal realitzant repoblacions forestals a zones afectades per incendis i treballs sobre l’estrat arbustiu per afavorir el desenvolupament d’espècies arbòries  en aquestes zones. L’empresa s’encarrega de fer la licitació dels projectes encomanats així com el seguiment tècnic d'aquests a través de la gerència i la direcció d'obra i també de la coordinació de seguretat i salut quan cal.

                          

L’àrea dona suport a actuacions de millora de la xarxa viària, creació de zones de baixa càrrega de combustible, mitjançant la construcció de franges estratègiques i àrees de seguretat, manteniment i construcció de la xarxa de punts d’aigua, i prevenció d’incendis a través del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) que, a més, dona suport als Bombers en les tasques d’extinció, treballs de manteniment de lleres i control de la vegetació de ribera. També ofereix suport a la mobilització, gestió i posada en valor de la fusta a través de subhastes, impulsa l’ús de la biomassa forestal com a font d’energia renovable, promou la recuperació de les pastures, la instal·lació d’equipament per a la gestió ramadera, l’agrupació de ramats, contractació de pastors i dotació de gossos de protecció per a la prevenció de danys de grans carnívors, entre d’altres tasques. A més, endega obres per a la correcció hidrològica mitjançant l’aplicació d’hidrotècnics, realitza actuacions de prevenció d’allaus amb el muntatge d’estructures de protecció en zones d’alta muntanya, actuacions en casos d’emergència, així com treballs de  seguiment, control i lluita contra les plagues amb mitjans aeris i terrestres.

Els principals treballs, fora de la gestió de les obres, són assistències tècniques en la redacció de tot tipus de projectes de planificació i/o execució (plans de prevenció d’incendis, ordenacions o projectes d’obres), treballs de manteniment de boscos públics, assessoria i consultoria en diferents àmbits de gestió forestal, gestió d’aprofitaments forestals, control i seguiment de plagues, treballs de manteniment d’infraestructures de prevenció i vigilància d’incendis forestals, i organització i gestió de les subhastes de la fusta de les forests públiques.

L’Àrea d’enginyeria forestal s’encarrega de la gestió de les obres i assistència tècnica en la redacció de tot tipus de projectes de planificació i/o execució

Igualment es gestionen obres de restauració, millora i construcció d'edificis destinats a equipament públics (seus de parcs naturals) i de cases forestals necessàries per mantenir equips de treball a tot el territori i donar servei als milers de visitants que tenen anualment els boscos catalans.

Forestal Catalana, per encàrrec del Departament d’Agricultura, també gestiona els productes derivats dels treballs de millora silvícola inclosos dins del Pla d’aprofitaments forestals anuals de la Subdirecció General de Boscos.

D'altra banda, es realitzen tractaments fitosanitaris i de control de plagues (com ara el corc del suro o la campanya contra la processionària del pi) amb mitjans aeris o terrestres. En l’àmbit de la sanitat vegetal les tasques desenvolupades per donar suport són la col·locació i seguiment de paranys amb feromona, la col·locació i tractament de punts esquer, el sanejament d’arbres i l’aplicació de productes fitosanitaris diversos.

Àrea de planters

Els planters forestals públics pretenen dinamitzar el sector dels planters a Catalunya. Per aconseguir-ho, es treballa principalment en dues línies. La primera consisteix en la producció de planta forestal certificada per poder fer front a les activitats de reforestació i, la segona, en un programa de promoció, conservació i millora de la diversitat genètica en el qual s’assagen i s’introdueixen al mercat productes millorats d’interès per al sector forestal  (fusta de qualitat, pinya de pi pinyer, agroforesteria, etc.).

Actualment hi ha cinc planters públics, ubicats a Sant Feliu de Buixalleu, Vilamitjana (Tremp), La Pobla de Lillet, Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda)  i Sant Ramon (Reus) on es produeixen més de 90 espècies forestals i autòctones diferents.

La gestió dels planters forestals públics es realitza sota el criteri d’adequar la producció de plançons bàsicament als requeriments de l’administració forestal i les demandes del sector privat. L’objectiu consisteix en produir i comercialitzar planta, sobretot autòctona, present avui al territori català, certificada i de qualitat contrastada, de regions de procedència reconegudes amb l’objectiu de disposar de material que representi la biodiversitat vegetal actual i poder atendre les necessitats dels treballs de reforestació o restauració en àrees pobres, degradades o espais fluvials, i per a les plantacions productives.

En aquest sentit, el conseller delegat de Forestal Catalana, Gabriel Esquius comenta que “al sector privat li és més difícil desenvolupar aquest tipus d’activitat per tantes espècies regulades que hi ha a totes les regions de procedència existents” i afegeix que es tracta, per tant, d’una activitat que “necessita de la iniciativa pública com a suport tècnic i inversor per tal de disposar del Material Forestal de Reproducció (MFR) que exigeixen cada cop més els projectes de reforestació i d’altres actuacions en el medi, o els propis propietaris”.

Als camps d’assaig d’espècies forestals també es treballa en la conservació ex situ de MFR, en forma de col·leccions de plantes o banc de llavors, i es realitzen actuacions relacionades amb la preservació i millora de la diversitat genètica forestal.

Més a més, des d’aquest any s’ha començat a promoure la recollida i producció d’espècies de la flora amenaçada, de tal manera que es pugui mantenir un reservori genètic, i davant de davallades en el medi, es puguin conservar determinats taxons representatius de la biodiversitat catalana.

                        

L’Àrea de planters produeix i comercialitza planta autòctona que representa la biodiversitat vegetal actual per poder atendre les necessitats dels treballs de reforestació o per plantacions productives

Una de les línies estratègiques de l’àrea de planters de Forestal Catalana és la promoció i comercialització de planta empeltada de pi pinyer per la producció de pinyons. Per tal de millorar la tècnica de l’empelt de pi pinyer recentment s’ha establert una col·laboració amb el CRAG (Centre for Research in Agricultural  Genomics) i l'ICMAB-CSIC, l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona per realitzar proves en els empelts de pi pinyer amb un producte fet amb cel.lulosa que té propietats cicatritzants en les plantes amb l’objectiu de poder oferir un producte més competitiu i millorat.

En aquest sentit, l’empresa també ha posat recentment en marxa el primer camp de peus mare de pi pinyer de l’estat a Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda). Aquest camp recull tots els clons autoritzats a l’estat espanyol fins al moment i ha de permetre poder recollir pues i fer plantes empeltades de pi pinyer per tal de revaloritzar l'espècies i donar alternatives al sector a través de plantacions intensives i semiintensives per a la producció de pinyons, una de les fruites seques més apreciades del mercat. 

A més del vessant productiu i de conservació, es treballa en activitats d'educació, de divulgació i sensibilització ambiental, amb la realització d’assessorament tècnic, amb el subministrament de material vegetal o fent xerrades tècniques. També hi ha establerts convenis de col·laboració en la formació i avaluació pràctica dels alumnes de diferents escoles de formació agrària, instituts especialitzats en formació forestal, escoles de jardineria o el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Àrea de gestió ambiental

Aquesta àrea desenvolupa la seva activitat a qualsevol punt del patrimoni natural català, especialment en els diferents espais de protecció especial de Catalunya, les seves Reserves Nacionals de Caça, zones de caça i de pesca establertes amb actuacions de manteniment i millora del medi natural i infraestructures com miradors, xarxa de camins i senders i àrees recreatives. A més, actua en els diferents centres de recuperació de fauna salvatge i en diferents centres per a la millora de la gestió piscícola i cinegètica.

Sota les directrius del Departament de Territori i Sostenibilitat en els diferents espais naturals de protecció especial (ENPE) es desenvolupen les tasques de manteniment dels espais i les infraestructures i es col·labora en la difusió dels valors ambientals realitzant activitats d’informació al públic i d’educació ambiental. També es col·labora en la planificació i gestió d’espais dels espais naturals, inclosos els marins protegits, de la xarxa MedPan (MarineProtectedAreas in theMediterranean).

També es desenvolupen treballs de seguiment de les poblacions de fauna i flora amenaçades de Catalunya amb l’objectiu de conèixer la seva àrea de distribució, aspectes de la seva biologia que són clau per a la seva conservació. Les actuacions van encaminades a la identificació sobre el terreny de les amenaces a què s’enfronten aquestes espècies, com la presència d’espècies exòtiques, degradació de l’hàbitat, etc. i a minimitzar o revertir l’efecte de les amenaces, com la restauració d’hàbitats, el control d’espècies exòtiques.

                                

L’Àrea de gestió ambiental actua en diferents espais de protecció especial de Catalunya amb el manteniment i millora del medi natural, gestió d’infraestructures, recuperació i conservació de fauna i educació ambiental

Per a les actuacions de conservació de les espècies fauna salvatge es duen a terme una sèrie d’activitats en els diferents centres de recuperació de fauna com ara la cria en captivitat d’espècies amenaçades, la recuperació d’espècies protegides, la reubicació d’animals exòtics abandonats o decomissats i la recuperació dels animals ferits  per a la seva tornada a la natura. Entre les accions que realitza hi ha la conservació de l'ós bru a Catalunya i de prevenció dels danys que pot causar.

Quant al pla de danys de fauna cinegètica, l’empresa treballa en el foment del consum de la carn de caça, l’establiment de programes d’actuació per reduir els danys de la fauna cinegètica i, d’una manera més complexa, tota la gestió de les despulles de la carn de caça i la presa de mostres d’aquesta peces pel control sanitari animal i la seva influència en la salut humana.

L’empresa també col·labora amb un equip especialitzat en el control de plagues d’espècies animals, com el cargol poma al Delta de l’Ebre, i du a terme la gestió de les Reserves Nacionals de Caça de Catalunya dels Ports de Tortosa Beseit, Alt Pallars, Cerdanya-Alt Urgell, Cadí i Boumort, controlant la població de diferents espècies cinegètiques i actualitzant els mètodes de cens i presa de dades.

                          

D’altra banda, l’empresa ofereix suport en la vigilància dels rius i contribueix amb el Servei de pesca continental a l’hora de gestionar i vigilar les zones de pesca, recollida d’escombraries, realitza rescats i salvaments piscícoles i repoblació de les diverses zones intensives amb truites procedents de les piscifactories del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per últim, també col·labora amb el serveis de pesca marítima donant suport al servei de vigilància i control de la costa catalana.

Per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat, Forestal Catalana també assumeix la gestió del manteniment, cura i seguiment dels Arbres Monumentals de Catalunya, que són aquells que per les seves dimensions excepcionals, per l’edat, història o particularitat científica, és mereixedor de mesures de protecció. Les actuacions inclouen la reformulació i actualització de la Base de Dades existent, creant-ne una de nova més senzilla i àgil que inclogui els aspectes més importants necessaris per a la seva gestió.

D’altra banda, l’empresa participa en diversos projectes d’investigació europeus com Life Tritó Montseny, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, el Zoo de Barcelona, la Diputació de Girona, el Departament de Territori i Sostenibilitat; el projecte Piroslife o el Life Limnopirineus. A més, l’empresa col·labora en altres projectes europeus com, per exemple, el de la conservació i gestió de pastures al Pirineu o el de la població de gallinàcies autòctones (gall fer i perdiu nival).

Una mirada al futur

Forestal Catalana, com a empresa madura i consolidada, vol seguir creixent en els propers anys per tal de convertir-se en una referent per al sector. Tal i com explica Gabriel Esquius “actualment ja comptem amb un bon posicionament, reconeixement i valoració de la feina en els sectors professionals amb els quals treballem i per part de la pròpia Administració, i això cal que ens ajudi ser reconeguts com una empresa pública model en el sentit de fer la feina ben feta des de la nostra vocació de servidors públics”.

El seu paper és oferir un servei públic d’una manera àgil i eficaç i, per això, l’empresa ha definit un pla estratègic que marcarà les línies a seguir en els propers anys i que es sintetitzen en quatre objectius. El primer, ser una entitat de referència en la gestió executiva en l’entorn i els recursos naturals. El segon, transformar la proposta de valor  i passar d’un model de gestió centrat en la petició de recursos a un model de gestió per serveis i projectes mitjançant la fixació d’objectius a assolir. El tercer objectiu passa per garantir la resposta àgil, planificada i transversal i, l’últim vol maximitzar la proximitat amb l’Administració i la ciutadania.

Forestal Catalana vol seguir sent, doncs, ara i en el futur, una empresa de referència en la gestió forestal i del medi natural a Catalunya.

 

Nou projecte educatiu al centre de la Conca de Tremp

El centre de treball de la Conca de Tremp és un del centres “històrics” de l’empresa. Va néixer com a centre de producció de planta forestal, i avui, sense haver deixat de fer aquesta tasca de planter forestal, ha incorporat altres activitats com ara un centre de producció i subministrament de biomassa, exemples de construcció en fusta, construcció amb bioenginyeria o un parc zoològic per a la gestió d’espècies de fauna amenaçada. De manera habitual el centre acull, també, visites de centres de formació i estades d’alumnes en pràctiques. “Per tot plegat ens hem plantejat com a objectiu a curt termini tenir elaborat un pla educatiu que ens ha de permetre mostrar integralment el que fa Forestal Catalana i prendre consciència de la importància que té de cara a la preservació de la biodiversitat el fet de compatibilitzar la conservació i l’ús sostenible del medi natural i, en definitiva, la gestió ambiental circular”, explica Gabriel Esquius.

També es vol fer un pla d’educació ambiental adaptat a diferents nivells i objectius formatius que recollirà una oferta per a diferents nivells formatius i estarà adreçat a tothom d’arreu de Catalunya però, molt especialment, a les comarques properes.

Tot plegat ha de permetre enriquir i millorar la feina que es fa al centre i fer una aportació molt ben estructurada d’educació ambiental.