L’EA de Vallfogona de Balaguer, l’escola especialitzada en producció ramadera

Durant els darrers anys aquest centre públic s’ha anat especialitzant en ramaderia i actualment disposa d’unes instal·lacions ramaderes perfectament equipades per a la realització de pràctiques de l’alumnat.

Imatge EA Vallfogona de Balaguer

24/01/2020

L’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer és un centre públic que forma part de la xarxa de 14 escoles del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

L’Escola es troba situada a Vallfogona de Balaguer, a la comarca de La Noguera, en la qual la majoria dels municipis tenen una estructura econòmica basada en l’agricultura i la ramaderia, complementada amb activitats dels sectors secundari i terciari. De fet, la ramaderia és una activitat molt important a la zona, sobretot la intensiva i moltes explotacions combinen les produccions agrícola i ramadera.

La implementació del cicle d’Explotacions ramaderes, amb l’arribada de la Reforma Educativa a l’any 1997/98, va esdevenir l’empremta que va marcar l’especialització en ramaderia de l’Escola. Des que va sortir la primera promoció d’alumnes amb aquesta titulació, el pla d’estudis s’ha anat reforçant i consolidant amb el suport d‘empreses col·laboradores i la millora de les instal·lacions per a la realització de pràctiques. La posada en marxa, posteriorment, del CFGM de Producció agropecuària l’any 2010 i del CFGS de Ramaderia i assistència en sanitat animal, l’any 2014, va acabar de consolidar aquesta especialització.

“La implementació del cicle d’Explotacions ramaderes, amb l’arribada de la Reforma Educativa a l’any 1997/98, va esdevenir l’empremta que va marcar l’especialització en ramaderia de l’Escola”

L’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer és, doncs, un centre docent arrelat al seu entorn i context cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en l’alumne/a, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i funcionament.

L’oferta formativa del centre

La missió de l’EA de Vallfogona és oferir una formació integral de les persones del sector agroalimentari i rural.

L’oferta formativa es concreta en formació inicial, on s’ofereix el CFGM Producció agropecuària (perfil de producció ramadera), que té per objectiu obtenir productes i subproductes agropecuaris atenent a criteris de qualitat i rendibilitat, realitzant operacions de producció i de manteniment d'instal·lacions i equips, aplicant la legislació de protecció ambiental, de prevenció de riscos laborals, de benestar animal i de seguretat alimentària. D’altra banda el CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal, en la modalitat de formació en alternança amb Formació dual, ofereix coneixements per a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programar i organitzar els recursos materials i humans disponibles, i aplicar els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d'acord amb la legislació vigent.

Segons explica la directora de l’Escola, Montse Bellet, al CFGM de Producció agropecuària hi ha 34 alumnes que provenen majoritàriament del medi rural i bàsicament de la comarca de La Noguera i de comarques properes (Segrià, Urgell, Pla d’Urgell...) mentre que al CFGS de Ramaderia i assistència en sanitat animal l’origen dels alumnes és ben diferent, ja que hi ha 38 alumnes matriculats que provenen d’arreu de Catalunya i inclús d’alguna altra Comunitat Autònoma i la majoria no tenen origen rural.

Segons Bellet, el CFGS de Ramaderia i assistència en sanitat animal és el més demandat dels dos que s’ofereixen. L’ocupació de les places que ofereix el centre és del 100%, amb una llarga llista de persones que no hi poden accedir. El CFGM té una demanda inferior, tot i que es cobreixen, en els darrers anys, entre el 60 i el 75% de les places ofertes.

“L’ocupació de les places que ofereix el centre del CFGS  de Ramaderia i assistència en sanitat animal és del 100%, amb una llarga llista de persones que no hi poden accedir

“Pel que fa a la demanda de tècnics d’aquestes especialitats, en ambdós cicles és gran. A l’Escola arriben sovint ofertes de feina de diferents sectors agroramaders que, normalment, no es poden cobrir al 100%”, comenta Bellet, que afegeix que “molts dels alumnes es queden a treballar a les explotacions on realitzen les pràctiques en empresa o la formació dual. Alguns d’altres s’incorporen a treballar en l’empresa familiar pròpia, mentre que un percentatge elevat d’alumnes, especialment del cicle superior, continua formant-se (el 50% en l’ultima promoció)”.

Pel que fa a la formació contínua, en les modalitats presencials, semipresencials i a distància s’ofereixen cursos d’especialitat agrària, ramadera i de pluriactivitat.

També s’inclouen programes d’incorporació de joves a l’agricultura i la ramaderia, activitats de transferència tecnològica com jornades i visites tècniques, elaboració de materials de difusió i per a la formació agrària (presencial i online), assessorament i reconeixement així com la participació en activitats de la comarca.

Pel que fa a  l’assessorament i reconeixement en la FP es tracta d’un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

El servei d’assessorament té com a objectiu la construcció d’un itinerari formatiu i professional i és el requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Instal·lacions i serveis del centre

L'Escola disposa d’unes instal·lacions plenament equipades i adaptades a les necessitats formatives dels alumnes.

A l’edifici principal de l'Escola hi ha un laboratori, la biblioteca, l’aula d’informàtica, quatre aules, una sala d’audiovisuals, una sala de reunions, despatxos per a administratius i professorat, cuina i menjador, zona d’esbarjo i aparcament. També es disposa de taller de pràctiques de mecànica agrícola i magatzems per guardar maquinària, tractors i estris diversos, així com vestidors.

L’Escola disposa també d’una finca amb 3,3 hectàrees de superfície amb parcel·les per a conreus extensius, hort, pastures i pràctiques de tractor i maquinària, un camp de pràctiques per als alumnes, jardí de gespa i botànic amb espècies catalogades i un sistema de reg per degoteig i aspersió totalment automatitzat. Així mateix compta amb unes completes instal·lacions ramaderes per a vaques, ovelles, porcs i conills i instal·lacions per a aviram.

“L’Escola disposa d’una finca de 3,3 hectàrees amb conreus extensius, hort, pastures, camp de pràctiques i granges, entre d’altres”

El personal fix del centre està format per nou professors, dues auxiliars administratives, una cuinera i dos oficials de finca. A més, es compta amb la participació d'especialistes i empreses ramaderes per col·laborar en la realització dels mòduls més específics dels cicles formatius.

L’escola en xifres

Reptes de futur

L’Escola aposta fermament per ajudar a les explotacions agroramaderes a disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, i és per això que ofereix el CFGS de Ramaderia i assistència en sanitat animal en Formació dual.

La formació en alternança i dual combina l'aprenentatge en una explotació amb la formació a l’Escola. Aquest model educatiu permet adaptar la formació a les necessitats de les explotacions i/o empreses amb l'objectiu final de millorar l'educació rebuda i fer-la més útil al sistema productiu, millorant així la ocupabilitat dels joves.

“Entre els reptes de futur es vol potenciar l’Escola com a referent en la formació, noves tecnologies i tècniques del sector agropecuari”

Aquesta flexibilitat i adaptabilitat de les necessitats de formació ofereix a l’alumnat la possibilitat d'adquirir les competències necessàries tant a les aules, tallers i explotació ramadera de l’Escola com a les instal·lacions de les pròpies empreses col·laboradores en la formació dual.

És per això què, pel que fa a l’Escola, un dels principals objectius que senyala Bellet és també “el manteniment, la millora i l’ampliació de les instal·lacions de les quals disposa per millorar l’aprenentatge de l’alumnat” i potenciar l’Escola com a referent en la formació, noves tecnologies i tècniques del sector agropecuari.

L’Escola disposa d’un nou edifici annex

El curs passat l’Escola va estrenar un nou edifici de 215 m2, annex a l’antic per un porxo, on s’han construït dues aules, dos despatxos i dos banys. Les aules compten amb moderns sistemes de llum i so, parets i sostre de fusta, ordinadors, projectors i tot allò necessari per dur a terme classes per a una trentena de persones a cadascuna. A més, estan connectades per una paret mòbil que permet la seva transformació en una sala polivalent per a jornades i esdeveniments, que fins ara l’Escola no tenia. Aquestes instal·lacions es van estrenar el passat mes de gener del 2019 amb classes del CFGS Tècnic/a superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.