MAQUINÀRIA
Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

Tot el curs és a distància via Internet a través del portal RuralCat, a excepció de la sessió presencial pràctica de caràcter obligatori, que es realitzarà en una Escola Agrària del DAAC. L’alumnat comptarà amb un tutor que l'acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que, al finalitzar aquest curs, l'alumnat pugui:

 • Identificar les parts del tractor i manejar els seus elements i mecanismes
 • Manejar el tractor amb eficiència i seguretat
 • Realitzar les operacions bàsiques de manteniment
 • Identificar les avaries més freqüents en maquinària agrícola
 • Avaluar els riscos derivats de l’ús de la maquinària agrícola
 • Entendre les normes de seguretat i recomanacions dels manuals d’utilització de la maquinària agrícola.
Continguts

El curs s’estructura en quatre apartats i els continguts es mostren en nou unitats formatives virtuals específiques. A banda, s’ofereixen nombrosos materials complementaris, per tal que els alumnes puguin ampliar la temàtica que sigui del seu interès.

 • 1-Escull el tractor adequat a les teves necessitats
  • Elements d’un equip automotriu
  • Versatilitat d’un tractor
  • Equipaments del tractor
 • 2-Calcula el cost horari de la maquinària agrícola
  • Temps i rendiment del treball
  • Costos fixos i variables
  • Cost horari
 • 3-Realitza el manteniment del tractor
  • El manual de l’usuari
  • ¬Filtres, nivells, rodes i greixament
  • Residus
 • 4-Condueix el tractor agrícola de manera segura i eficient
  • Posada en marxa
  • Connexions i acoblaments d’atifells
  • Riscos laborals i protecció del medi ambient

Sessió presencial pràctica (obligatòria):

Aquesta sessió es realitzarà al llarg del curs en una Escola Agrària en la franja horària establerta per cada Escola, normalment de 10:00 h a 14:00 h, de dilluns a divendres. L’alumnat podrà escollir realitzar-la en una en les quals s’ofereix. Si hi ha baixa demanda en alguna d’aquestes escoles, és possible que hagi d’assistir a una altra Escola Agrària.

Important:

En aquesta sessió pràctica, després de la formació teòrica i pràctica rebuda per part del professorat, l’alumnat caldrà que demostri la seva capacitat de maneig i manteniment del tractor i d’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals corresponents.

Per a la realització d’aquesta sessió és imprescindible que l’alumnat porti el seu propi equip de protecció personal adient a aquesta tasca (granota o roba de treball, calçat de seguretat (puntera reforçada i sola antilliscant) i guants de cuir).

Durada
60 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Les persones que superin el curs, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat