SECTOR AGRÍCOLA
El taller
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

Tot el curs és a distància via Internet, a través del portal RuralCat, a excepció de la sessió presencial pràctica de caràcter obligatori, que es realitzarà en una Escola Agrària del DAAC. L’alumnat comptarà amb un tutor que l'acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que al finalitzar aquest curs, l’alumnat pugui:

 • Organitzar el taller de l'explotació justificant la ubicació de les eines i els equips
 • Realitzar les operacions de mecanització bàsica (tallar, foradar, roscar, polir i soldar per arc elèctric) justificant els materials i els mètodes emprats
 • Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental relacionats amb la manipulació dels materials, eines, estris i màquines del taller agrari
Continguts

El curs s’estructura en quatre apartats i els continguts es mostren en nou unitats formatives virtuals específiques. A banda, s’ofereixen nombrosos materials complementaris, per tal que els alumnes puguin ampliar la temàtica que sigui del seu interès.

 • 1 - Adequa el teu taller agrari
  • El taller de l’explotació
  • Eines i equips del taller
  • Operacions de preparació i manteniment dels equips i eines del taller
 • 2 - Realitza les operacions de mecanització
  • Serrar
  • Llimar
  • Trepanar
  • Roscar
  • Seguretat en el treball
 • 3 - Dona utilitat al producte obtingut en la mecanització
  • Unions
  • Soldadura
  • Maquinària

Sessió presencial pràctica (obligatòria):

Aquesta sessió es realitzarà al llarg del curs en una Escola Agrària en la franja horària establerta per cada Escola, normalment de 10:00 h a 14:00 h. de dilluns a divendres. L’alumnat podrà escollir realitzar-la en una en les quals s’ofereix. Si hi ha baixa demanda d’alguna d’aquestes escoles, és possible que hagi d’assistir a una altra Escola Agrària.

Important:

En aquesta sessió pràctica, després de la formació teòrica i pràctica rebuda per part del professorat, l’alumnat caldrà que demostri la seva capacitat d’efectuar, per si mateix, les operacions de treball de mecanització establertes i d’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals corresponents.

Per a la realització d’aquesta sessió és imprescindible que l’alumnat porti el seu propi equip de protecció personal adient a aquesta tasca (granota o roba de treball, ulleres de seguretat, calçat de seguretat (puntera reforçada i sola antilliscant) i guants de cuir).

Durada
39 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 54 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat