AJUTS | 07/09/2022  Ruralcat

S’aproven els ajuts FEMP a les Organitzacions Professionals del sector dels productes de la pesca i l’aqüicultura per a la seva creació

El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) dona suport a la pesca i als sectors marítims sostenibles de la UE.

La quantia màxima total de l’ajuda per aquesta convocatòria s’estableix en 300.000€.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació aprova la convocatòria de concessió d’ajudes a les Organitzacions Professionals del sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura per a la seva creació. Aquestes ajudes estan cofinançades per Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), que dona suport a la pesca i als sectors marítims sostenibles de la UE. 

Podran ser beneficiaris de les ajudes les OPP i AOP d’àmbit nacional i transnacional que es trobin donades d’alta en el Registre establert en l’article 8 del Real Decreto 277/2016, del 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i l’aqüicultura. Podran ser també beneficiàries les OIP d’àmbit nacional i transnacional que compleixin amb els requisits establerts al Real Decret 277/2016, que estiguin inscrites en el Registre d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries i que el seu àmbit d’actuació s’estengui a tot el territori nacional.

El finançament de l’ajuda s’efectuarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària “Ajudes al desenvolupament de la nova OCM per  a la comercialització dels productes pesquers” dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2022. La quantia màxima total de l’ajuda per aquesta convocatòria s’estableix en 300.000€. La data límit és 15 dies hàbils des de la seva publicació al BOE núm. 208 de 30 d’agost de 2022.

 

 Font: Departament d’Acció Exterior i Govern Obert