AJUTS | 21/10/2022  Ruralcat

Ajuts a la gestió forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals

Són actuacions subvencionables obres civils relacionades amb els moviments de la fusta i eines i complements forestals entre d’altres.

Els ajuts que preveu aquesta Resolució són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i el pressupost és de 6M €.

Els ajuts a la gestió forestal sostenible es regulen mitjançant l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i l'Ordre ACC/118/2021, de 30 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril.

Són actuacions subvencionables:

- Obra civil relacionada amb el moviment de la fusta i emmagatzematge d'estella forestal.

- Instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de productes forestals no fusters.

Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), i les adaptacions i els complements.

Equips tractors i les seves adaptacions i complements (cabines reforçades homologades, proteccions forestals a les rodes i els baixos, seient giratori, grues, cabrestant i remolcs forestals).

Eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels productes forestals: desbrossadores, escorçadores mòbils, estelladores, empacadores, cabrestants i cables aeris i d'altres amb finalitats similars, en nombre no superior als equips tractors propietat del sol·licitant.

Camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa i grues que s'hi instal·lin.

Bàscules, pales carregadores de roll (pales amb pinces per moure troncs) o pales carregadores d'estella dins d'indústria, línies d'escorçat i instal·lacions de classificat de roll.

Línies de serrat, partidores de llenya i de primera transformació industrial (tant si són mòbils com fixes). Estelladores autopropulsades.

 

Els ajuts que preveu aquesta Resolució són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i el pressupost és de 6M €. La data límit són dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC núm. 8761 de 28 de setembre de 2022.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea

Informació relacionada