INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA | 18/11/2022  Ruralcat

Ús d’aliments no ecològics a causa de la sequera

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es publica una resolució per tal que els ramaders de bestiar herbívor ecològic puguin fer front a la situació catastròfica de sequera.

Aquest període d’excepció finalitza el 30 d’abril de 2023.

La sequera excepcional i les temperatures especialment càlides que afecten en diferents graus a tot el territori de Catalunya ha generat una pèrdua important en les pastures, així com una reducció significativa de la producció dels conreus herbacis extensius, de les quals en depèn l’alimentació de la ramaderia ecològica d’herbívors. Segons l’informe Anàlisi termopluviomètrica de l’any 2022 a Catalunya,  del Servei Meteorològic de Catalunya,  l’afectació de la mancança de precipitacions i elevades temperatures abasta la totalitat del territori de Catalunya en diferent intensitat, tant a les comarques ramaderes com a les productores de conreus d’herbacis.

Davant d’aquesta situació, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat al DOGC la Resolució ACC/2962/2022, de 30 de setembre, per la qual s'autoritza l'aplicació de normes excepcionals a la producció ecològica davant la situació catastròfica de sequera.

Pel que fa als requisits i condicions per a la concessió de l'excepció de producció, tots els ramaders ecològics amb ramats d’herbívors ecològics de Catalunya que hagin perdut i/o no trobin farratge o gra ecològic disponible a causa de la sequera, podran utilitzar alimentació no ecològica, notificant prèviament les dades concretes d’aquesta utilització, concretament:

Tipus de ramat. L’ús excepcional d’alimentació no ecològica és d’aplicació als ramats ecològics d’animals herbívors, l’alimentació dels quals es basen en pastures, conreus i/o vegetació silvestre, concretament animals de ramats de boví, oví, cabrum i equí que figurin inscrits en el Registre d’operadors ecològics gestionat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Tipus d’aliments permesos. L’ús excepcional d’alimentació no ecològica pot incloure farratge i gra no procedents de la producció ecològica que no continguin organismes genèticament modificats o productes derivats d’aquests.

Condicions. Es podrà utilitzar farratge i gra no ecològic substitutiu del 100% de les pèrdues de la producció d’aquests aliments degut a la sequera de Catalunya, sempre que no se’n trobin d’ecològics. Les pèrdues poden ser de la pròpia producció o d’altres operadors ecològics amb els que l’operador ramader tingui acords per escrit de col·laboració o que li compri habitualment.

Notificació. Els operadors que compleixin les condicions i que vulguin utilitzar aliments no ecològics hauran de notificar prèviament aquest ús per via telemàtica al DACC i, posteriorment, ja podran fer efectiva la compra d’aquests aliments, atès que no han d'esperar resposta per part del DACC. S'haurà d'omplir el model de notificació establert, que s’haurà d’adjuntar en el formulari general dels Tràmits excepcionals en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Durada del període d’excepció: des del 6 d’octubre de 2022 fins al 30 d’abril de 2023.

 

A la pàgina web de Producció agroalimentària ecològica del DACC es podrà consultar un llistat d’operadors amb disponibilitat de gra ecològic a Catalunya, ja que només es podrà utilitzar gra convencional quan no hi hagi disponibilitat.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comprovarà que els operadors que han comunicat i utilitzat aliments no ecològics compleixen les condicions establertes.

Tots els operadors que s’acullin a aquesta autorització hauran de guardar la següent documentació, que hauran de posar a disposició del CCPAE:

Documentació justificativa relacionada amb l’ús dels aliments no ecològics declarats, per exemple les factures de compra dels aliments, els registres de compra i ús d’aquests aliments en el quadern d’explotació, etc.

Justificants documentals (per exemple un correu electrònic), conforme s’han fet les gestions necessàries amb l’objectiu de trobar aliments ecològics, consultada la disponibilitat de gra ecològic a la web del DACC. En el cas de pèrdua pròpia de farratges, no serà necessari disposar d’aquest justificant.

- En cas que el motiu no sigui la pèrdua pròpia, còpia de l’acord de col·laboració o de les últimes factures de compra per demostrar quin és el vostre subministrador habitual en els darrers tres anys.

 

Font: Extensius.cat