INVESTIGACIÓ | 23/12/2022  Ruralcat

S’ha publicat projecte pilot PAMinCAT: Nous escenaris de producció industrial de planta aromàtica i medicinal als sistemes agraris tradicionals de Catalunya

S’han assajat 10 espècies de plantes aromàtiques i medicinals en tres localitats de la Noguera, les Garrigues i la Segarra.

Han estat dues campanyes productives (2021 i 2022) que han servit per a aproximar-nos a aquestes espècies testant diferents varietats.

S’ha acabat el projecte Pilot PAMinCAT: Nous escenaris de producció industrial de planta aromàtica i medicinal als sistemes agraris tradicionals de Catalunya, en el qual s’han assajat 10 espècies de plantes aromàtiques i medicinals en tres localitats de la Noguera, les Garrigues i la Segarra, en condicions de secà i reg de suport i amb el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, Aigües del Segarra-Garrigues i Ventós com a promotors del projecte.

Han estat dues campanyes productives (2021 i 2022) que han servit per a aproximar-se a aquestes espècies testant diferents varietats, per a sondejar l’estat actual del mercat i la viabilitat econòmica del cultiu, les necessitats d’instal·lacions de transformació (destil·leries i assecadors) dimensionades i pressupostades, la contribució d’aquests cultius a la biodiversitat i la compatibilitat del seu cultiu a les zones ZEPA.

Malgrat que totes les espècies assajades, menys la camamilla, són espècies plurianuals (arribant als 9-10 anys algunes d’elles), en aquests dos anys s’han obtingut alguns resultats molt interessants que cal tenir en compte per plantejar-nos un escenari de cultiu a escala comercial. Com a conclusions més destacades s’ha obtingut que:

- En condicions de sequera com les patides la campanya 2021 i 2022 (entre l’agost del 2020 i l’agost del 2022 la parcel·la de secà ha tingut un 56% menys de pluviometria passant d’uns 614 mm a 266 mm) no es pot obtenir un mínim de rendiment per a cap de les espècies assajades. En aquestes condicions és necessari un reg de suport que complementi la pluviometria com a mínim de 250 mm anuals per al donzell, sajolida i farigola blanca, d’uns 300 mm per a lavanda i lavandí, 750-800 mm per a tarongina i uns 1.000-1.100 mm per a la menta.

- Contrastant la resposta agronòmica i la demanda del mercat, les espècies més interessants per a cultivar foren tarongina, menta pebrera, sajolida i donzell, lavandí i lavanda i camamilla. Tant per a olis essencials com per a planta seca.

- Un centre de destil·lació que podria donar servei a una superfície de 200-250 ha de 3-4 espècies diferents, suposaria una inversió d’uns 600.000€.

- Per a fer un cultiu a escala industrial de lavandes i lavandins és necessari disposar d’una segadora especialitzada, de la qual, el model més senzill té una capacitat de treball de 3,5-5 ha/dia i un preu de mercat aproximat d’uns 80.000€. Al mercat existeixen principalment dues tecnologies comercials.

- El ritme de collita de tarongina i menta és menor, ja que són unes espècies més herbàcies i amb un contingut d’humitat superior que obliga a entrar en transformació més ràpidament per no perdre qualitat i a més també han d’estar més a prop del centre de transformació.

- Inicialment, per tal que el procés de collita i destil·lació fos fluid, les unitats de cultiu haurien de ser de 4-5 ha i dins d’un radi de 20-30 km del centre de transformació.+

- Actualment, els preus de mercat dels olis essencials i de les herbes seques, amb el cost actual de l’energia i dels combustibles no són competitius i fan molt fràgil la viabilitat econòmica d’aquests cultius. Gestionar bé l’estocatge d’olis essencials i el ritme de comercialització esdevé molt important.

- En aquests cultius la inversió de la instal·lació en reg localitzat per degoteig i el cost de l’aigua són els dos factors que més incideixen en els costos de cultiu. Els costos per fertilització i per a tractaments fitosanitaris són irrellevants.

- Els cultius de PAM presents en un mosaic de cultius, afavoreixen la biodiversitat i podrien ser compatibles amb la protecció d’algunes espècies d’aus en algunes zones ZEPA.

- Valoritzar totes les funcions ecosistèmiques que les plantes aromàtiques i medicinals ofereixen al sistema agrari, sigui com a cultius o com a plantes complementàries a altres cultius principals com ara fruiters, cereals, hortalisses caldria tenir-ho present i contemplar-ho en les mesures agroambientals beneficiàries d’ajuts de la PAC.

- Es poden contemplar els cultius de PAM en escenaris d’agroforesteria.

- El control de les males herbes és un tema clau i el maneig utilitzant pràctiques d’agricultura regenerativa és molt apropiat i important per aquest tipus de cultiu plurianual.

 

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (cooperatció per a la innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.