BIOECONOMIA | 31/03/2023  Ruralcat

El Departament d'Acció Climàtica engega el Pla de Biogàs de Catalunya 2023-2030

L’objectiu és valoritzar les dejeccions ramaderes i els residus orgànics per obtenir biogàs i aprofitar-lo per a la generació de calor, d’electricitat o de biometà, i biofertilitzants.

La inversió inicial és de 25 milions d’euros.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha anunciat, en el marc del segon Congrés BIT, que aquest any es posa en marxa el Pla de Biogàs de Catalunya 2023-2030, amb una inversió inicial de 25 milions d’euros. L’objectiu és valoritzar les dejeccions ramaderes i els residus orgànics per obtenir biogàs i aprofitar-lo per a la generació de calor, d’electricitat o de biometà, i biofertilitzants. La mesura forma part de la transició de Catalunya cap a un nou model energètic més net, sostenible, democràtic i just, que pretén assolir la neutralitat climàtica l’any 2050.

A més de generar energia d’origen renovable per a usos tèrmics o elèctrics, la producció de biogàs permet millorar la gestió de les dejeccions ramaderes, aprofitar el poder fertilitzant del digerit, reduir les emissions de gasos causants de l’efecte hivernacle, dinamitzar l’economia en zones rurals, avançar cap a una economia circular, i facilitar la creació de comunitats energètiques o de gestió conjunta de residus orgànics, entre d’altres impactes.

El Pla partirà d’una estimació del potencial disponible de generació de biogàs a Catalunya que se situa als 3,3 TWh anuals (l’equivalent al 13% del consum de gas natural a dia d’avui), sumant l’aprofitament de les dejeccions ramaderes, de la fracció orgànica dels residus municipals, dels fangs de d’estacions depuradores d’aigües residuals i de residus agroindustrials. Per aprofitar aquest potencial, es proposaran mesures normatives, econòmiques i socials per superar les diferents barreres que ja s’han identificat i que en l’actualitat frenen el desenvolupament del sector. A Catalunya, la producció de biogàs suposa actualment 0,6 TWh anuals.

La posada en marxa del Pla aquest 2023 se centrarà en dos grans aspectes. Per una banda, el Departament destinarà aquest any 25 milions d’euros a dues línies d’ajuts. Una estarà orientada a promoure noves instal·lacions de biogàs en explotacions ramaderes, instal·lacions de tractament de digestats produïts a les explotacions o fer el cobriment de basses amb aprofitament del biogàs generat (digestors rurals), cobrint fins el 80% de la inversió. L’altra tindrà com a finalitat facilitar la transformació d’aquest biogàs a biometà, de les plantes existents, així com la connexió de les plantes que generin biometà a la xarxa de distribució de gas, perquè el puguin evacuar i comercialitzar i, d’aquesta manera, prendre terreny al gas d’origen fòssil.

Per l’altra banda, també es començarà a treballar en la simplificació administrativa per a la tramitació d’aquest tipus d’instal·lacions, per tal d’agilitar-ne el procediment i reduir-ne els terminis. Millorar la comunicació amb els promotors o realitzar alguns dels tràmits de manera paral·lela són algunes de les mesures previstes per facilitar noves instal·lacions de producció de biogàs.

L’objectiu serà establir les bases per assolir l’objectiu de generar 1,1 TWh/any de biogàs el 2030. Per aconseguir-ho, s’estima que caldrà impulsar la creació de 90 plantes de generació i d’aprofitament de biogàs, i amb aquesta finalitat s’habilitaran ajudes per a les plantes de nova producció, per a ampliacions de les existents o, entre altres, per a les que incloguin el tractament de dejeccions ramaderes. Aquests ajuts podran oscil·lar entre el 15 i el 25% del cost d’inversió.

El Pla de Biogàs de Catalunya 2023-2030 s’està elaborant de manera transversal entre les diferents direccions generals del Departament implicades en l’àmbit energètic, en l’ambiental i en el de l’agricultura i la ramaderia, i s’insereix en el marc de la transformació verda, de la transició energètica i de l’assoliment de la neutralitat climàtica de Catalunya en l’horitzó de l’any 2050.

 

Font: DACC