AJUTS | 12/12/2023  Ruralcat

Publicada una nova convocatòria d’ajuts 2023 destinats a les activitats de transferència de coneixements en el sector agroalimentari i forestal de Catalunya

El DACC ha publicat la nova convocatòria d’ajuts 2023 per donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels àmbits agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya.

L’import total de la convocatòria és de 2.725.000 d’euros cofinançats pel DACC i FEADER.

D’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ACC/243/2023, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha convocat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), mitjançant la RESOLUCIÓ ACC/4075/2023, de 16 de novembre, els ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements en el marc del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) 2023-2027, corresponents a les convocatòries del 2023.  

L'objecte dels ajuts és el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels àmbits agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya, mitjançant la realització d'activitats de demostració; projectes de validació i prototipatge de tecnologies enfocades al sector agroalimentari i forestal o activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes.

Com a novetat en aquesta convocatòria, aquestes activitats es podran realitzar en modalitat individual que suposa un únic sol·licitant i beneficiari, o en modalitat col·laborativa que consta d'una única activitat de demostració portada a terme conjuntament per dues entitats que han de ser sol·licitants i beneficiàries de l'ajut.

L’import total de la convocatòria és de 2.725.000 d’euros cofinançats en un 57% pel pressupostos del DACC i en el 43% restant amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquesta dotació es distribueix per a cada tipus de modalitat de realització de les activitats de la següent manera: en el cas dels ajuts a la realització d’activitats de demostració en modalitat individual, fins un import màxim de 1.775.000 euros i en l’altre cas dels ajuts a la realització d’activitats de demostració en modalitat col·laborativa, fins un import màxim de 950.000 d’euros. Aquest desglossament podrà ser modificat segons les disponibilitats pressupostàries finals.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) i entitats vinculades a les universitats que tinguin com a objecte la recerca.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i fins al 5 de febrer de 2024, inclòs.

El límit màxim d'ajuda per activitat de demostració dependrà de la modalitat de realització, sent per una banda, de 50.000 euros per els ajuts a la realització d’activitats de demostració en modalitat individual, i d’altra banda, de 100.000 euros per els ajuts a la realització d’activitats de demostració en modalitat col·laborativa.

Els projectes han de donar resposta als àmbits de la sanitat vegetal; la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització; la gestió eficient de l’aigua, l’energia i el sòl; el benestar animal; la producció alimentària sostenible; la qualitat i seguretat alimentària; la bioeconomia i l’economia circular i la reducció del malbaratament; l’impuls de pràctiques per la mitigació i adaptació del canvi climàtic i preservació de la biodiversitat; la digitalització i la innovació agroalimentària i forestal.

Les activitats subvencionades han de ser d'interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement, han de ser innovadores respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut, i han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent-hi l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment.

Des de la primera convocatòria, l’any 2017, el DACC ha aprovat un total de 220 activitats de demostració, que suposen un pressupost aproximat de 8 milions d’euros i la participació de nombrosos grups de recerca. En el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027, els ajuts destinats a les activitats de demostració de coneixements, tenen com a finalitat donar suport a l'intercanvi de coneixements i informació en el sector agroalimentari i forestal amb un pressupost previst de 5,5 milions d’euros.

Les activitats subvencionades en les anteriors convocatòries i els resultat dels projectes es poden consultar al portal RuralCat, web de continguts tècnics del DACC, a l’adreça següent: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/xarxa-i.cat/activitats-de-demostracio

 

Font: DACC