AJUTS | 29/01/2024  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per al Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social per a la Generació d’un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible

Aquests ajuts estan convocats en el marc del Component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La quantitat total màxima de les subvencions a concedir per al 2024 i 2025 serà inicialment de 80.000.000 d’euros.

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat l’extracte de l’Ordre de 5 de desembre de 2023 que convoca els ajuts per al Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social per a la Generació d’un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible en el marc del Component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. Aquests ajuts es regeixen per les Bases Reguladores de l’Ordre TES/896/2023, de 22 de juliol, i s’integren dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de l’Economia Social i de les Cures.  

Poden ser projectes subvencionables aquells que compleixin les següents característiques:

Projectes de generació i manteniment de l’ocupació d’empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional actual o previsible, mitjançant la seva conversió en fórmules empresarials de l’Economia Social, gestionades pels seus treballadors i treballadores.

Projectes de creació i consolidació d’entitats del teixit productiu de l’economia social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i en l’emprenedoria juvenil i femenina.

Projectes transformadors de suport a la modernització tecnològica de les empreses de l’economia social mitjançant la creació de plataformes digitals, l’automatització de processos i l’ús d’eines tecnològiques amb la finalitat de millorar el benestar de la ciutadania, especialment en les zones rurals.

Projectes de promoció de xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d’economia social acompanyada de mesures per a oferir nous serveis integrals a la societat. 

Projectes d’impuls de les transicions sostenibles i inclusives d’empreses de l’economia social i focalitzada en l’atenció de col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

Podran ser beneficiàries les entitats que s’englobin en alguna de les següents categories:

Entitats representatives de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d’inserció i de qualsevol altres entitats de l’Economia Social. 

Entitats de l’Economia Social que realitzin actuacions en l’àmbit estatal. 

Agrupacions d’entitats: Podran formar part d’aquestes agrupacions les entitats englobades en els dos apartats anteriors juntament amb les universitats, centres de recerca i les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’administració local i el sector públic institucional.

La quantitat total màxima de les subvencions a concedir per al 2024 i 2025 serà inicialment de 80.000.000 d’euros, distribuïts de la següent manera: 56.000.000 euros pel 2024 i 24.000.000 euros pel 2025.

Els ajuts d’aquesta convocatòria podran finançar fins al 50% de les despeses subvencionables en el cas de Pimes i fins al 15% de les despeses subvencionables en el cas de grans empreses. En el cas de les grans empreses, els ajuts estan condicionats a la col·laboració efectiva amb Pimes. Les Pimes amb les quals col·laborin hauran d’assumir un mínim del 30% del total de les despeses subvencionables.  La quantia mínima de subvenció, per projecte, no podrà ser inferior a 10.000 euros ni superar la quantitat de 3,5 milions d’euros.  La quantitat màxima de subvenció, per entitat, tindrà com a límit màxim 7,5 milions d’euros

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (publicat l’11 de gener de 2024).  Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social.

 

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea