ALIMENTACIÓ | 07/03/2024  Ruralcat

El Pla General d'Inspecció de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris de Catalunya per a l’any 2024 preveu realitzar 115 inspeccions i 250 controls exploratoris

Durant tot l’any es realitzaran inspeccions planificades realitzades a empreses alimentàries seleccionades per mitjà d’una anàlisi de risc; inspeccions imprevistes, que es realitzen a conseqüència de successos inesperats o sospites d’infracció; i, controls exploratoris, on s’avaluen els sistemes de control del procés de fabricació i els procediments de traçabilitat.

La Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural és l’autoritat competent a Catalunya que elabora aquest pla.

Per a l’any 2024 el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris, elaborat per la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), preveu la realització de 115 inspeccions i 250 controls exploratoris.

La qualitat dels aliments és una de les prioritats de la política alimentària, atès que és un aspecte fonamental per a la competitivitat de les empreses agroalimentàries i una demanda dels consumidors. Garantir la qualitat dels aliments i la lluita contra pràctiques deslleials implica el compromís amb els consumidors tant de les empreses alimentàries com de les administracions públiques.

La finalitat principal del control oficial en matèria de qualitat alimentària i lluita contra el frau en els productes agroalimentaris és la protecció dels interessos econòmics i garantir la confiança dels actors de la cadena agroalimentària, inclosos els consumidors, en relació amb la conformitat dels productes i la transparència i competència lleial de les transaccions comercials.

Per aquesta raó, enguany es realitzaran investigacions de les següents característiques:

1. Inspeccions (investigacions) planificades, realitzades a empreses alimentàries seleccionades per mitjà d’una anàlisi de risc. Aquest tipus d’inspeccions comporten aixecament d’actes d’inspecció i poden suposar l’adopció de mesures cautelars, com ara la immobilització de productes. En el cas de constatació d’infraccions, donen lloc a la tramitació d’expedients sancionadors.

2. Inspeccions (investigacions) imprevistes, que no han estat programades a priori i es realitzen a conseqüència de successos inesperats o sospites d’infracció, com ara denúncies, comunicacions d’altres organismes de control o altra informació. Sovint tenen caràcter urgent i es tramiten com les inspeccions programades.

3. Controls exploratoris, són actuacions de caràcter sistemàtic i global en les quals s’avaluen els sistemes de control del procés de fabricació i els procediments de traçabilitat fets servir per les empreses (registres, documents d’acompanyament, etiquetatge, identificació de productes). En total s’avaluen en cada actuació 68 elements de risc. No tenen caràcter repressiu sinó informatiu i serveixen per avaluar el possible risc d’incompliment i/o frau de les empreses.

Les inspeccions es realitzen seguint una metodologia d’investigació i auditoria, i tenen com a objectiu bàsic la detecció de fraus o pràctiques antireglamentàries en matèria de qualitat. Se centren primordialment en els sectors que han estat avaluats com d’alt risc i en aquells que tenen alguna circumstància o conjuntura especial. La selecció de les empreses a inspeccionar també es fa en funció de l’avaluació del risc dins de cada sector.

Durant les inspeccions es prenen mostres d’aliments i d’altres productes intermedis per analitzar-ne la seva identitat i que compleixen les normes de qualitat, es revisen els documents d’acompanyament dels aliments, els autocontrols i el sistema de traçabilitat que té implantat  l’empresa per identificar possibles fraus, s’aplica la tècnica de balanços de productes i es comprova la veracitat de la informació que apareix a les etiquetes.

Els detalls previstos en el Pla no són públics, atès que les inspeccions en aquest àmbit es realitzen sense previ avís.

És important destacar que aquest Pla General d’Inspecció s’inclou en el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (PNCOCA) 2021-2025, que preveu les actuacions, la col·laboració i la cooperació de les administracions implicades en el control alimentari d’altres àmbits o territoris.

Font: DACC