PESCA | 23/08/2016  RuralCat

Nou Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig amb dragues

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims atorgarà com a màxim 34 permisos especials d'una durada d'un any, en els àmbits territorials compresos entre les confraries de Sant Carles de la Ràpita i Barcelona.

Vaixell de pesca. Font: DARP

Vaixell de pesca. Font: DARP

La franja costanera és des de fa anys objecte de mesures de protecció per part de les diferents administracions públiques implicades, ja que es tracta d'una zona especialment sensible a l'acció humana, tant des del punt de vista de la pesca i el marisqueig, com de les activitats turístiques que s’hi concentren durant l'estiu.

La política pesquera comuna estableix l'obligació per als estats membres de la Unió Europea d'aprovar plans de gestió per a la realització a les seves aigües territorials de pesqueries amb utilització de les diverses arts de pesca, incloses les dragues per a embarcació.

En aquest marc normatiu, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, va trametre a la Comissió Europea, en data 4 de desembre de 2015, el projecte de Pla de gestió de dragues per a embarcació (PGDE), que ha estat aprovat per la Comissió Europea d'acord amb la comunicació de 2 de maig de 2016.

Així, per l’ ORDRE ARP/219/2016 de 3 d'agost, s'estableix el Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig mitjançant dragues per a embarcació. Segons el pla, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims atorgarà com a màxim 34 permisos especials d’una durada d'un any, en els àmbits territorials compresos entre les confraries de Sant Carles de la Ràpita i Barcelona, tots dos inclosos.

S'entén per draga per a embarcació el conjunt format per una estructura de ferro o acer, que té la funció de boca de l'art, a la qual va cosit un sac de xarxa que finalitza en un cóp o coronell on queden retingudes les captures. Entre l'estructura i el cóp, l'aparell pot anar equipat amb un seguit de cadenes transversals.

 

Infografia del funcionament d'una draga. Font: DARP

L’odre també estableix altres especificacions per a les dragues així com per les zones i fons permesos, horaris, espècies autoritzades, talles mínimes, simultaneïtat amb altres arts o aparells, característiques tècniques de les barques, vedes o, fins i tot, el desembarcament de captures.

Val a dir que, l'aprovació d’aquest pla ha estat condicionada a la incorporació d'un seguiment científic per determinar si el rastell de cadenes utilitzat a Catalunya es correspon amb una draga per a embarcació i a la revisió del pla en base a les conclusions d'aquest. Es per això que s’ha creat la Comissió de Seguiment del pla de gestió i que, durant un any, les embarcacions hauran d'emplenar diàriament uns documents de captures especialment dissenyats, tant en les jornades en què es dediquen al marisqueig amb draga per a embarcació com en les que ho facin amb altres arts o ormeigs de pesca o marisqueig.

En el cas que aquest seguiment científic anual demostri que la composició de les captures del rastell de cadenes no es correspon amb les d'una draga, el pla de gestió haurà de ser modificat.

A més, transcorreguts 3 anys de l'entrada en vigor d'aquest pla de gestió, la Comissió de Seguiment del PGDE valorarà els resultats de l'aplicació del pla sobre la base del seguiment tècnic científic previst en el Pla aprovat per la Comissió Europea i informarà la Comissió Europea mitjançant la redacció de l'informe corresponent.