PESCA | 12/03/2024  Ruralcat

Les normes de comercialització dels productes pesquers a Catalunya, fixades per un nou Decret de la Generalitat

Se centralitza l’aplicació de normes disperses ja vigents amb relació a la primera venda i la traçabilitat dels productes pesquers, i també, estableix les condicions d'etiquetatge del producte del distintiu “Peix de llotja” i de l’acreditació de “Venda de proximitat”.

El Decret dona especial rellevància a les llotges pesqueres com a establiments de control dels desembarcaments.

El Govern ha aprovat un nou Decret que té per objecte regular a Catalunya la comercialització de la pesca, el marisc, els productes fruit de l’aqüicultura i la pesca continental, per tal de garantir el seu control i qualitat, la sostenibilitat dels recursos i la promoció del producte de proximitat amb la finalitat de millorar la competitivitat del sector pesquer.

Amb aquest Decret, es desenvolupa una regulació pròpia en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya i s’integren totes les normes ja existents en la matèria, d’àmbit europeu i estatal, per tal que els diferents professionals de sector: pescadors, aqüicultors, peixaters, majoristes, tinguin clares les condicions de comercialització dels productes pesquers. Amb aquest objectiu, el decret regula com s’ha de fer la primera venda dels productes pesquers, així com la seva traçabilitat des del desembarcament, la venda i el transport fins a les persones consumidores finals.

El Decret dona especial rellevància a les llotges pesqueres com a establiments de control dels desembarcaments, de les operacions de manipulació i de la primera venda dels productes de la pesca i del marisqueig.

En aquest sentit, la nova norma regula quin ha de ser el lloc per a efectuar el desembarcament o la descàrrega dels productes; qui ha de fer el pesatge del producte desembarcat; el document de transport que ha d’acompanyar els productes de pesca que siguin transportats i el tipus d’informació que ha d’incloure les guies de circulació necessàries per als productes del marisqueig, aqüicultura i pesca continental.

En relació a la primera venda, el decret diu que en el cas de la pesca i el marisc s’ha de fer mitjançant les llotges i quan es tracta de productes de l’aqüicultura, també és possible fer-ho en el mateix lloc de producció o altres establiments autoritzats a tal efecte. Sobre els sistemes de venda dels productes pesquers el decret estableix la subhasta, com el sistema ordinari, i regula la possibilitat d’establir pactes o contractes a preu cert, d’acord amb la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, i concreta quina documentació ha d’acompanyar aquestes operacions.

 

L’etiquetatge identificatiu, la traçabilitat i la informació facilitada a la persona consumidora dels productes pesquers

El Decret també estableix les condicions amb relació a la identificació dels productes pesquers procedents d’una llotja catalana, així com la informació i documentació amb relació a la traçabilitat que ha d’acompanyar aquests productes.

Pel que fa al peix i marisc comercialitzats en una llotja catalana, aquests han d’anar acompanyats d’una etiqueta identificació, que incorpori la informació obligatòria que s’ha de donar a la persona consumidora, juntament amb informació que acrediti l’origen del producte de proximitat (data de captura, imatge de “peix de llotja”, etc). En relació amb els productes de l’aqüicultura catalana, aquests també han de sortir del punt de primera venda acompanyats d’una etiqueta identificativa que contingui com a mínim la informació obligatòria que s’ha de donar a la persona consumidora.

L'objectiu de la regulació és garantir la transferència d’informació del producte al consumidor, mitjançant les peixateries i altres punts de venda al públic. El consumidor té dret a conèixer la denominació comercial i el nom científic de l’espècie, l'origen (mitjançant la zona de captura), el mètode de producció, la informació de si el producte ha estat descongelat, l’art de pesca i el preu. Cal que tota la informació de l'etiqueta sigui clara i precisa de forma que la ciutadania pugui escollir el producte que més l'interessa i per tant fer una compra amb coneixement.

El departament d’Acció Climàtica ha realitzat diverses campanyes amb l’objectiu de per fomentar l'etiquetatge correcte a les peixateries i promocionar el peix de proximitat.

 

Distintius dels productes pesquers

Així mateix, per tal de promocionar els productes de proximitat de les llotges catalanes, el decret també regula el distintiu “peix de llotja” que té caràcter voluntari, i serveix per diferenciar els productes frescos de la pesca extractiva i del marisqueig, la primera venda dels quals hagi estat realitzada a través d’una llotja pesquera de Catalunya i sempre que des de la captura fins al desembarcament o descàrrega no hagin passat més de 24 hores.

A més, també preveu l’acreditació “Venda de proximitat” dels productes pesquers. La finalitat d’aquesta acreditació, que també és voluntària, és diferenciar els productes pesquers que han estat objecte de venda a la persona consumidora amb la intervenció de com a màxim una persona intermediària.

 

Font: DACC