PESCA | 14/03/2024  Ruralcat

L'Institut Oceanogràfic de Catalunya presenta noves eines, serveis i recursos per a la comunitat marítima i la ciutadania

Tot això es reflecteix en la publicació, mitjançant una pàgina web, de totes les dades i anàlisi efectuades per l’Institut, on es poden consultar les conclusions dels múltiples informes, un visor pesquer, estudis socioeconòmics i altres materials.

Aquest any finalitzarà el desplegament dels set radars d’alta freqüència per incrementar la capacitat de recollida de dades oceanogràfiques.

L’institut oceanogràfic de Catalunya (Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar - ICATMAR) ha presentat els serveis que aquest centre de recerca posa a disposició de la comunitat marítima i de la ciutadania en general.

Les principals línies d’actuació d’aquest Institut són, per una banda, el coneixement de l’estat biològic de les espècies d’interès pesquer, la quantificació de l’impacte de la pesca recreativa i el seguiment socio-econòmic d’aquests sectors, i de l’altra la recollida i anàlisi de dades oceanogràfiques (corrents marins, temperatura, salinitat) que permetran establir prediccions futures.

La voluntat de servei públic de l’ICATMAR es reflecteix en la publicació, mitjançant la pàgina web de totes les dades i anàlisi efectuades per l’Institut. Així es poden consultar les conclusions dels múltiples informes sobre la pesca a Catalunya duts a terme pels científics d’aquest organisme, la distribució de les captures pesqueres mitjançant el visor pesquer que permet comparar la composició de les captures pesqueres fetes en els diferents ports i zones del litoral català, estudis socioeconòmics del sector pesquer professional i recreatiu, l’avaluació de l’estat de les principals espècies d’interès per a les diferents modalitats pesqueres inclosa la pesca recreativa, la visualització en temps real dels corrents i dades oceanogràfiques recollides, la caracterització de la presència de brossa marina (marine litter) als caladors pesquers.

Per poder obtenir tota aquesta informació, el Govern va iniciar fa dos anys, la instal·lació d’una xarxa de set radars d’alta freqüència, que s’acabarà de desplegar a finals d’aquest 2024,que facilita informació sobre els corrents superficials i cobreix tot el territori català, des del golf de Lleó fins a Calafell, a partir d’on la xarxa es complementarà amb els tres radars ja existents de Ports de l’Estat.

Durant el 2024 i 2025, també està prevista l’adquisició de boies fixes i de deriva per complementar la informació dels radars aportant dades dels corrents marines en la columna d’aigua, informació molt rellevant que pot anar des de conèixer la dispersió de larves (ictioplàncton) d’espècies comercials, que ajudarà a la millor gestió dels recursos pesquers, manteniment de les infraestructures marítimes, seguiment de la dinàmica litoral, millorar la seguretat marítima col·laborant amb les Capitanies Marítimes, facilitar informació per al desenvolupament d’activitats subaquàtiques d’esbarjo, entre d’altres.

Font: DACC 

Informació relacionada