AJUTS | 19/04/2024  Ruralcat

La Política Agrària Comuna per la campanya 2024 es flexibilitza per fer front a la situació de sequera

Seguint l’aplicació dels compromisos adquirits amb el sector, el DACC ha flexibilitzat els ajuts agroambientals i altres ajuts vinculats al Contracte Global d’Explotació, com la primera instal·lació de joves i la millora de la competitivitat en explotacions agràries.

Amb l’adopció d’aquestes mesures, s’espera mitigar l’impacte que la sequera ha provocat en les explotacions agràries en l’àmbit de la PAC.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha flexibilitzat alguns dels requisits de la Política Agrària Comuna (PAC) per a la campanya 2024 per fer front a la situació de sequera. La sequera, com a fenomen intrínsec del clima mediterrani, té efectes sobre la societat, generant impactes directes greus sobre els sistemes naturals, i també pot generar afectacions negatives en determinats sectors econòmics. Així, les projeccions derivades de la crisi climàtica indiquen que en l’àmbit mediterrani les anomalies pluviomètriques, amb precipitacions inferiors a les normals, seran més freqüents i intenses en les pròximes dècades i que la coincidència en el temps de sequeres i onades de calor serà un fenomen habitual.

Si bé en el passat ja s’ha anat produint períodes de sequera, aquests s’estan repetint amb més freqüència a partir de la dècada dels 80. El període actual de dèficit de precipitació acumulat ja supera l’episodi recent més intens de sequera, el viscut en el període 2007-2008. Immersos en la situació de major gravetat de tota la sèrie climàtica, aquesta situació de sequera és equiparable a altres catàstrofes naturals, atès que produeix greus efectes sobre la producció agrícola, la qual és altament sensible a les adversitats climàtiques.

Davant d’aquesta situació, el DACC reconeix l’actual període de sequera com a un fenomen meteorològic greu i, en conseqüència, ha determinat flexibilitzar alguns dels requisits de la PAC per a la campanya del 2024. Aquesta acció es troba sota l’empara jurídica del Reglament europeu 2021/2116, sobre finançament, gestió i seguiment de la PAC, mitjançant el qual es pot reconèixer l’existència de causes de força major, catàstrofes naturals o fenòmens meteorològics que afectin seriosament la viabilitat de les explotacions.

En el sector agrari català, aquesta flexibilització es concreta sobre determinats requisits, condicions de subvencionabilitat, i compromisos dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) de la PAC per a la campanya del 2024, permetent excepcionalitats sobre els següents aspectes:

- Ajuts a la sostenibilitat agrària: s’adopten mesures per a la flexibilització dels ajuts agroambientals en el marc del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) 2023 - 2027, en determinats aspectes dels següents ajuts:

1) Les actuacions de recuperació de prats i pastures inundables (closes) de l'ajut al Manteniment i la millora d'hàbitats en zones humides.

2) L’ajut als Sistemes alternatius a la lluita química.

Aquestes flexibilitzacions complementen les ja incloses en disposicions addicionals d’altres Ordres del passat febrer que aprovaven les bases reguladores dels ajuts a la sostenibilitat associats al CGE en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2022, i les dels ajuts associats al CGE en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027, i que afecten els següents ajuts:

- Ajuts PDR 2014-2022: per a la Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques; per a la Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000.

- Ajuts PEPAC 2023-2027: per a la Protecció de l’avifauna en zones estepàries de la Xarxa Natura 2000; per a l'actuació de manteniment de prats i pastures inundables (closes) de l'ajut al Manteniment i la millora d'hàbitats en zones humides.

En ambdós casos, pel que fa a totes les línies d’ajuts a la sostenibilitat, les disminucions de superfícies, animals o arnes compromeses respecte a les compromeses inicialment no suposen penalitzacions ni revocacions.

- Ajuts associats al CGE: s’adopta mesures per a flexibilitzar els ajuts en el marc del PEPAC 2023-2027, en determinats aspectes dels següents ajuts:

1) En l’ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries de la convocatòria 2024 es redueix de 25 a 20 punts la puntuació mínima per a tenir dret a l’ajut.

2) Als beneficiaris de l’esmentat ajut de la convocatòria 2022 que no hagin exhaurit el termini màxim d’execució i justificació de les inversions, se’ls permet sol·licitar una pròrroga extraordinària.

3) Es permet que els beneficiaris de l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es de la convocatòria 2020 sol·licitin una ampliació del termini màxim per a assolir la condició d’agricultor professional.

4) Les persones beneficiàries dels ajuts d’inversions que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordre hagin executat i justificat les inversions concedides queden exemptes de l’obligació que les inversions tinguin un ús immediat.

5) En els ajuts a inversions de la convocatòria 2022 queda modificada la penalització per desviacions superiors al 75% entre la inversió concedida i l’executada.

Amb l’adopció d’aquestes mesures, el Departament espera mitigar l’impacte que la sequera ha provocat en les explotacions agràries en l’àmbit de la PAC, procurant alleugerir la situació d’estrès financer, i permetent la continuïtat dels ajuts per a la correcta viabilitat econòmica d’aquestes i del món rural.

 

Font: DACC