FORESTAL | 08/09/2016  DARP

Convocatòria d'eleccions al Centre de la Propietat Forestal

Feia gairebé 20 anys que els propietaris privats no podien elegir els seus representants al consell rector d'aquest organisme. Les eleccions seran el dia 17 de desembre i estan cridats a les urnes uns 3.500 propietaris

Més de 3.500 propietaris i propietàries forestals de Catalunya, titulars de finques que disposin d’un instrument d’ordenació forestal, podran escollir el pròxim 17 de desembre els seus representants al Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ja ha publicat l’Ordre per la qual es convoquen les eleccions per determinar la representativitat dels propietaris/àries forestals privats en aquest organisme públic adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Aquest procés electoral normalitza una situació anòmala que s’arrossegava des de feia molt de temps. De fet, les darreres eleccions que s’havien fet van ser l’any 1997, tot i les reiterades peticions dels representants de la propietat privada en el Consell Rector i de les organitzacions agràries i forestals de Catalunya.

La consellera d’Agricultura i presidenta del CPF i la resta de representants del Consell Rector actual animen les persones interessades a exercir el seu dret de participar en aquest procés electoral. La participació a les eleccions és necessària per construir conjuntament un futur compartit entre propietaris privats i públics i l’Administració que serveixi per impulsar una política forestal adequada per fer front als reptes del sector.

Aquest procés electoral es regeix pel que disposa la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, pel Decret 269/2016, de 5 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal, i, supletòriament, per la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, sobre règim electoral general.

Del resultat de les eleccions, sortiran cinc vocals representants de la propietat forestal privada, els/les quals designaran d’entre ells/es el/la vicepresident/a primer/a del CPF. Aquests/es nous representants seran la veu de la propietat al Consell Rector durant els pròxims cinc anys.

D’aquí uns dies, es publicarà el cens provisional al web del Centre de la Propietat Forestal i s’exposarà a les Oficines Comarcals, Serveis Territorials i Serveis Centrals del Departament d’Agricultura. Aquest cens indica la Mesa Electoral assignada a cada elector d’acord amb el seu domicili. A les Oficines Comarcals del DARP, el Centre de la Propietat Forestal, els Serveis Territorials i els Serveis Centrals, els/les electors/es podran sol·licitar un canvi de Mesa Electoral o sol·licitar el vot per correspondència en el supòsit que el dia 17 de desembre no puguin exercir-lo de manera presencial. Igualment, poden presentar reclamacions sobre el cens provisional entre el 28 de setembre i el 15 d’octubre, ambdós inclosos.

En total, s’habilitaran 16 meses electorals repartides pel territori: Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona, Tortosa, Vic, Manresa, Olot, Figueres, Solsona; Berga; Igualada, Santa Coloma de Farners, Granollers, Sabadell i la Seu d’Urgell.

 

El CPF fomenta la gestió forestal

 

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Departament d’Agricultura amb competències en l'ordenació, el foment i la gestió dels terrenys forestals de titularitat privada, que representen aproximadament el 70% de la superfície forestal de Catalunya.

El CPF fomenta la gestió forestal sostenible en els terrenys forestals de titularitat privada de manera coordinada amb la gestió dels que són públics (Generalitat, ajuntaments, entitats municipals descentralitzades). A més, actua dins el seu àmbit competencial com a instrument executor de les polítiques forestals establertes pel Departament d’Agricultura d’acord amb els objectius, els eixos i les línies d’actuació establerts en el Pla general de política forestal.