RAMADERIA | 27/06/2017  DARP

Procediments per a la gestió dels animals no aptes pel transport

Per tal d'assegurar el compliment de l'annex I del Reglament (CE) nº 1/2005 de 22 de novembre, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes, s'han elaborat procediments per facilitar la matança a les explotacions d'animals definits com "no aptes per al transport" d'acord amb l'esmentat reglament, els quals no podem ser transportats degut a que el transport els ocasionaria un sofriment afegit.

Els animals no aptes per al transports són els que presenten incapacitat per moure’s per si mateixos o desplaçar-se sense ajuda, una ferida greu oberta, un prolapse, les femelles gestants que hagin superat com a mínim un 90% del temps de gestació previst, les femelles que hagin parit la setmana anterior, els mamífers acabats de néixer amb el melic no cicatritzat completament, els cèrvids en fase de mudar la cornamenta i els animals molt joves per a transports superiors als 100 km de distància (garrins de menys de 3 setmanes de vida, xais de menys d’1 setmana de vida i vedells de menys de 10 dies de vida).

Aquests procediments elaborats per part del MAPAMA, la AECOSAN i les comunitats autònomes especialment per bovins i equins, però també aplicable a porcí i oví-cabrum consten d’un document general sobre "Criteris d'aptitud per al transport" així com una sèrie de procediments normalitzats de treball (PNTs) que inclouen les actuacions a seguir per tots els agents implicats en el transport d'animals a escorxador (ramaders, veterinaris tant d’explotacions com veterinaris oficials d’escorxadors, transportistes i operadors d'escorxador). El seu contingut serà revisat periòdicament sobre la base de l'experiència adquirida després de la seva aplicació.

Aquests documents estan disponibles a la pagina web del DARP i es poden consultar accedint al següent enllaç: Documents aprovats per a la gestió dels animals no aptes pel transport