AJUTS | 30/06/2017  DARP/RuralCat

Convocatòria dels ajuts al foment de les races autòctones

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació fa efectiu el pagament de més de 138.000€ corresponents als ajuts al foment de les races autòctones de l'any 2016 i convoca els corresponents al 2017.

Un ramat de cabres blanques de Rasquera. Font: DARP

Un ramat de cabres blanques de Rasquera. Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) pagarà més de 138.000€ corresponents als ajuts al foment de les races autòctones de l’any 2016. Amb aquest pagament, l’Administració catalana assumeix el compromís contret amb els beneficiaris de l’ajut i es fa càrrec del pagament de la totalitat de l’import amb fons procedents del seu pressupost, atès que recentment el Ministeri d’Agricultura ha comunicat que no farà la transferència dels fons corresponents a aquests ajuts, aprovats en conferència sectorial de juny de 2016.

A més, el DARP també ha convocat els ajuts al foment de les races autòctones per al 2017, per un import de 80.972,49 euros, ampliable d’acord amb l’aprovació per part del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) dels fons corresponents a Catalunya per aquest any.

L’objecte d’aquest ajut és el foment de les races autòctones de Catalunya, i l’impuls al manteniment i la conservació del patrimoni genètic que suposen aquestes races.

Les despeses subvencionables d'aquesta línia d’ajuts són les ocasionades per la creació i manteniment del llibre genealògic de races autòctones i les derivades de la gestió del programa de millora oficialment reconegut per a la raça.

Les persones que poden ser beneficiàries d'aquests ajuts són les organitzacions o associacions ramaderes reconegudes oficialment per a la gestió del llibre genealògic a l’àmbit territorial de Catalunya.

Preservar el patrimoni genètic de les races ramaders autòctones és un objectiu important a assolir davant les dificultats a què es poden veure sotmeses per la introducció de races foranes que poden fer-ne perillar la presència. Per aquest motiu, el DARP considera molt necessari continuar donant suport a les races autòctones mitjançant els ajuts destinats a les entitats o associacions oficialment reconegudes per a la conservació d’aquestes races.

 

L’ase català i la cabra blanca de Rasquera

 

D’altra banda, el DARP dóna suport a la conservació de les races autòctones catalanes en col·laboració amb el centre de genètica animal de la Facultat de Veterinària de la UAB.

Exemples de les actuacions promogudes pel DARP són el manteniment dels programes de conservació de determinades races, com l’Ase Català i la Cabra Blanca de Rasquera, l’obtenció de la informació científica necessària per poder incloure al Catàleg Nacional aquelles races que encara no hi figuren i que estan en greu perill d’extinció, com ara la cabra catalana, o el control de rendiments en races menys amenaçades.

Gràcies a aquest conjunt d’accions, el passat mes de febrer es va publicar el reconeixement oficial de l’Associació de ramaders de cabra blanca de Rasquera per a la gestió del seu llibre genealògic, cosa que els permet accedir per primera vegada als ajuts que ara es publiquen.