AGRICULTURA | 11/10/2017  IRTA

Resultats 2017 de les xarxes d’avaluació varietal de cultius extensius de l’IRTA

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha actualitzat i publicat els resultats de la xarxa d’assaigs d’avaluació de noves varietats de cereals d’hivern (ordi, blat, triticale i civada en sembres de tardor i d’hivern), colza, pèsol proteaginós i blat de moro.

Camp d’assaig de noves varietats de blat en sembra d’hivern. Zona de Regadius de Lleida. Autor: A. López

Camp d’assaig de noves varietats de blat en sembra d’hivern. Zona de Regadius de Lleida. Autor: A. López

La informació ofereix els resultats dels camps d’assaig de noves varietats de cereals d’hivern, pèsol proteaginós i colza establerts a les diferents zones productores catalanes. Juntament amb els resultats dels diferents camps d’assaig s’ofereixen també dades sobre el comportament de les diferents varietats durant les darreres campanyes a cadascuna de les zones, on es poden identificar les varietats que hi mostren una millor adaptació.

La campanya 2016-17 ha estat marcada negativament en moltes de les nostres comarques productores pels danys provocats en aquests cultius per les gelades de final d’abril. Aquest fet també ha afectat alguns dels camps d’assaig, cosa que es recorda convenientment en els respectius fulls de resultats. Es important ser conscients que, en aquests casos, cal observar aquests resultats amb especial cura i tan sols a títol d’informació, ja que determinades varietats han estat especialment perjudicades per unes circumstàncies climatològiques anormals. En aquests casos, els resultats de la campanya 2016-17 no s’han tingut en compte a l’hora d’actualitzar les sèries de comportament productiu dels darrers anys.

Aquesta xarxa d’assaigs pretén aportar informació contrastada i puntual sobre el nou material vegetal a disposició del sector, per tal que pugui resultar d’utilitat a l’hora de prendre decisions sobre les varietats a sembrar abans de la propera campanya, i està cofinançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Fundació Mas Badia.