PERCEPCIÓ DEL MÓN RURAL | 26/07/2009  Ruralcat

Més del 90% dels catalans valora el paper de la pagesia en el desenvolupament del país

Nou de cada deu catalans consideren que l¿agricultura és una activitat bastant o molt necessària per al desenvolupament del país, (95,1%), que ajuda al desenvolupament econòmic i social dels pobles petits (94,8%) i que permet conservar el territori i el paisatge (92,9%).

Camp amb bales de palla

Aquestes són algunes de les conclusions més destacades de ¿l¿Enquesta de percepció del món rural¿ presentada pel secretari general del Departament d¿Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Xavier Castella, i el director de la Fundació del Món Rural, Francesc Cribillers, a Barcelona. ¿L¿Enquesta de percepció del món rural¿, que ja va per la seva 4a edició, està impulsada per la Fundació del Món Rural, entitat vinculada amb el Departament d¿Agricultura, i aporta dades al voltant de l¿opinió que es té sobre el món rural per part de la societat catalana. Les dades són el resultat de 1.200 entrevistes telefòniques realitzades entre el 23 d¿abril i el 15 de maig de 2009. Segons els resultats de l¿enquesta, més del 90% considera molt i bastant necessari que el govern realitzi polítiques públiques específiques per al món rural. Tot i així, en relació als ajuts destinats al sector, hi ha diferents visions. El 56,1% considera que són insuficients, el 63,5% que no es reparteixen correctament, i el 51,5% que no s¿aprofiten tot el que es podria. Per la seva part, el 44,4% creu que el sector viu gràcies a les subvencions; molt per sobre del 31,4% de 2007. En el decurs de la presentació, el Secretari General del DAR, Xavier Castella, ha dit que s¿està trencant el tòpic que es donen molts ajuts al camp i que la ciutadania cada vegada té més coneixement d¿aquest tema. Tot i així ha admès que la pròpia Comissió Europea (CE) és conscient que cal millorar els ajuts i per això ha impulsat la revisió de la PAC i està analitzant que es farà amb els ajuts a partir del 2013. Castella també ha explicat que ¿el DAR està perfilant i millorant les línies d¿ajut i que si l¿any passat teníem 44 linies, aquest any en tenim 54 més ben perfilades i especificades¿. En relació a la pregunta si el desenvolupament econòmic està per davant de la protecció del medi ambient, segons els resultats comparatius entre 2007 i 2009 el nombre de gent que aposta per l¿equilibri d¿ambdós factors passa del 28% de 2008 al 23,8% de 2009. Tot i això una majoria es partidària de posar per davant la protecció de medi (51,3%) i un 23,4% partidari de posar per davant el desenvolupament econòmic. En el medi rural els favorables de prioritzar la protecció del territori és menor a la mitjana (46,8%) i la de prioritzar el desenvolupament econòmic major (25,9%). Alhora una amplia majoria dels catalans (76,4% en 2009 front a un 71,8% de 2007) perceben les activitats que es duen a terme en agricultura i ramaderia com a compatibles amb la conservació del medi ambient. Aquest percentatge supera al 71,8% dels catalans que consideraven l¿activitat agrària no perjudicial pel medi ambient de l¿enquesta del 2007.

 

Regadius i gestió de l¿aigua

Entre els resultats de l¿estudi trobem la valoració que la població fa dels regadius i el sector primari com a motor econòmic del món rural però també de tot el país. En aquest sentit, a l¿hora de preguntar pels canals de regadiu de Catalunya gairebé un 80% dels catalans que viuen en entorn urbà no coneix cap nom de canal de regadiu; mentre que un 42,8% de població de zones rurals si que en coneix algun. En dades generals només un 28,4% de la població catalana coneix algun canal de regadiu i, dins d¿aquests el canal més conegut és el Canal d¿Urgell amb un 30,7%. Malgrat el desconeixement de quins canals hi ha al nostre país, un 92,4% de la població catalana considera molt o bastant important el paper dels regadius en el desenvolupament dels pobles petits. Un 85,3% de la població catalana creu que el sector agrari s¿ha de tenir en compte en la gestió de l¿aigua; i al voltant del 70% dels entrevistats consideren que l¿aigua utilitzada en el sector agrari no es malgasta ja que serveix per a produir aliments que la gent es menja.

 

Productes locals, venda directa i preus dels aliments

 

Gairebé el 80% dels entrevistats considera que és important que Catalunya produeixi els aliments que consumeix, al mateix temps més d¿un 90% creuen que ha de produir-los de qualitat i a un preu assequible. El 95,5% dels catalans considera que la venda directa de productes agroalimentaris és una activitat que cal potenciar; i que si es fa beneficia tant a productors com a consumidors. A més, els consumidors mostren un grau de confiança vers els productes artesans molt elevat: 86,4% hi tenen molta o bastant confiança. Els productes catalans estan ben valorats per la població ja que un 63,4% considera que és un punt a favor a l¿hora de comprar-los; un percentatge una mica superior a l¿obtingut a l¿enquesta de 2008. En aquest sentit, Castella ha explicat que des del DAR s¿estan potenciant els productes catalans de qualitat amb l¿impuls d¿agrobotigues a través del pla de modernització de cooperatives. Segons Castella aquests establiments són una eina molt útil per acostar els productes catalanes al consumidor. El Secretari també ha explicat que el DAR compta amb una línia de promoció i difusió a part i que qualsevol ciutadà pot obtenir informació dels productes catalans a través de les webs RuralCat i AlimenCat. En relació al preu dels aliments, el 50% de la població catalana creu que el preu dels aliments ha pujat més del que la societat pot assumir; però és un percentatge molt menor quan el comparem amb els resultat de l¿enquesta del 2008, on un 94,9% de la població va considerar que els preus havien pujat més del que la població podia assumir. En relació als organismes genèticament modificats, el 57,9% de la població considera que no consumeix aliments amb transgènics. Tot i això, un 16,1% de la població no sap respondre a la pregunta o no sap què són els transgènics.

 

Millora la qualitat de vida al món rural

 

Un 57,4% de la població catalana creu que la qualitat de vida als pobles rurals de Catalunya ha millorat. En particular, la població de pobles petits valoren més positivament aquesta millora en la qualitat de vida que la població en zones urbanes. Els serveis als pobles petits es valoren en general positivament, i un dels més valorats és la cobertura telefònica i l¿accés a Internet. En canvi, els serveis més mal valorats són la xarxa de transports públics i la seguretat. El món rural està ben valorat quan es parla de combinar les responsabilitats familiars amb la feina; ja que gairebé la meitat de la població creu que és més fàcil fer-ho en entorn rural que en urbà. En canvi sobre la qualitat de vida dels joves, la majoria de la població entrevistada creu que és millor a les zones urbanes, i els entrevistats més joves i els de més edat són els que majoritàriament ho consideren (55%). Finalment, segons dades de l¿enquesta, un 70% considera que els mitjans de comunicació donen molta o bastant informació de l¿àmbit metropolità, i en canvi, es dóna poca informació sobre la resta d¿àmbits territorials, com Terres de Ponent i Comarques de l¿Ebre.