FRUIT.NET | 17/01/2018  RuralCat

Resultats de l’estratègia Fruit.Net per al cultiu de la pera

A RuralCat pots consultar els resultats de l’estratègia de control sanitari de Fruit.Net per tal d’optimitzar l’ús dels productes fitosanitaris i minimitzar els residus en la producció de pera.

Font: DARP

Font: DARP

Cada any, el Comitè Tècnic de Pera de Fruit.Net dissenya una estratègia de control de les plagues, malalties i fisiopaties que afecten al cultiu de la pera, en les varietats ‘Llimonera’, ‘Williams’ i ‘Conference’. L’objectiu és posar a disposició dels productors catalans sistemes a curt i mitjà termini per a optimitzar el procés productiu de la fruita i la seva posterior conservació́, complir la normativa vigent, disposar d’alternatives a la reducció́ de productes fitosanitaris autoritzats i facilitar la venta de la producció́ als mercats més exigents.

Les darreres dades confirmen que amb l’estratègia Fruit.Net es va aconseguir una reducció́ del 4 % en el conjunt de tractaments insecticides i fungicides. Pel que fa a la incidència de mostres de fruita amb matèries actives detectades entre 0 i 2 va ser del 44 % en les procedents de les finques Fruit.Net i de un 62 % en les procedents de les finques estàndard.

Podeu trobar les fitxes d’aquesta estratègia per anys, a l’Oficina virtual de Fruit.Net, dins l’apartat de la Documentació del Comitè Tècnic de Pera.

 

Informació relacionada