REG | 21/03/2018  OdR

L’Oficina del Regant valora la campanya de reg i ofereix les dades agroclimàtiques del 2017

Cada any a l’inici de la campanya de reg, cal fer una valoració de la campanya anterior per constatar que en el nostre país estem sotmesos a una gran variabilitat meteorològica interanual i intraanual. Aquest fet complica la programació de reg i fa que sigui poc recomanable la utilització d’un calendari de reg a partir de dades mitjanes.

Per analitzar la campanya de reg de l’any 2017, i com ja hem anat fent els anys anteriors, hem comparat 10 estacions pertanyents a la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) representatives de les principals zones de regadiu de Catalunya. Aquestes estacions són Aitona (Segrià), Albesa (Noguera), el Poal (Pla d’Urgell), Aldover (Baix Ebre), Alcanar (Montsià), Batea (Terra Alta), Constantí (Tarragonès), Cabrils (Maresme), la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i Cassà de la Selva (Gironès).

L’objectiu d’aquest tipus anàlisi és observar la variabilitat climàtica que trobem quan comparem un any concret amb la mitjana d’una estació agroclimàtica de referència. Primerament, per mostrar el comportament de la passada campanya de reg, es proporcionen els valors de precipitació i evapotranspiració de referència (ETo) dividits en dues parts. La primera (Figura 1) correspon a la primavera (mesos de març a juny) i la segona (Figura 2)  correspon a l’estiu (mesos de juliol a setembre). D’aquesta manera, podrem analitzar quina variabilitat mostren aquestes variables climàtiques, ETo i Precipitació, que són la base del càlcul de les necessitats de reg dels cultius. Per fer més fàcil i senzilla l’anàlisi s’utilitzen mitjanes mensuals, tot i que, sobretot en el cas de la precipitació, caldria quasi fer una anàlisi setmanal per avaluar-ne la influència en les necessitats de reg del cultiu.

Tal com es pot observar a la Figura 1, hi va haver més ETo (mm) que l’any mitjà. Això podria ser conseqüència de temperatures més elevades però no exclusivament perquè en el càlcul de l’ETo es tenen en compte moltes altres variables com, per exemple, la radiació solar, el vent, etc. En relació amb la precipitació acumulada en aquests mesos, observem que en quatre de les deu estacions s’ha superat la mitjana (Aitona, Albesa, Alcanar i el Poal). En la resta d’estacions, s’observa una menor precipitació que l’any mitjà. Aquest fet, conjuntament amb una major ETo, podria suposar un increment de necessitats de reg en alguns cultius respecte de l’any mitjà.

Figura 1. Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de març fins al 30 de juny d’un any mitjà i de l’any 2017. Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SMC.

 

Si observem la Figura 2, els valors d’ETo dels mesos d’estiu presenten més variabilitat entre zones. Tot i així, totes les estacions climàtiques presenten una ETo menys elevada que l’any mitjà. Pel que fa a la precipitació acumulada durant aquest període, és fàcilment observable que és molt menor durant aquests mesos (juliol-octubre) en comparació amb l’any mitjà a les les estacions agroclimàtiques.

 

Figura 2. Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre d’un any mitjà i de l’any 2017. Ffont: Elaboració pròpia a partir de dades del SMC.

 

Aquesta disminució de precipitació en aquest període es produeix sobretot durant els mesos de juliol i agost, en els quals, tal com s’observa en la Figura 2, la precipitació és força inferior (valors de disminució per damunt del 50% fins a quasi el 80% en algunes estacions). Aquesta situació ha comportat que els cultius d’estiu típics de les nostres zones, com per exemple el panís, hagin necessitat més aportació d’aigua de reg que en altres anys.

Si observem la comparació de l’any 2017 en relació amb un any mitjà per estacions agroclimàtiques, podem observar en la Figura 3 valors més elevats d’ETo aquest any 2017 en relació amb les mitjanes climàtiques de les estacions de referència. La precipitació és menor en totes les estacions. Per tant, podem afirmar que ha estat un any amb més ETo i menys precipitacions que l’any mitjà.

 

Figura 3. Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre d’un any mitjà i de l’any 2017. Font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC.

 

Com a exemple d’estacions que han tingut un comportament d’altes ETo i baixes precipitacions, trobem l’estació agroclimàtica de Batea (Figura 4). Des del gener fins a l’octubre, podem observar que les ETo van ser molt més elevades que l’any mitjà, tret del setembre, i la precipitació molt menor en els mesos de juny, i sobretot juliol i agost.

 

Figura 4. Precipitació i ETo acumulades a l’estació de Batea des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre d’un any mitjà i de l’any 2017; en blau, les dades de l’any mitjà d’una sèrie de 16 anys, i, en vermell, l’any 2017. Font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC.

 

Però en estacions agroclimàtiques com ara Albesa (Figura 5), s’observa per exemple menys ETo en vermell als mesos d’estiu (juny, juliol i agost) que l’any mitjà en blau, tot i que la resta de mesos sí que s’hi observa una ETo més elevada. També es pot observar un comportament irregular de les precipitacions, ja que hi ha hagut mesos amb precipitacions més elevades que l’any mitjà i d’altres inferiors.

 

Figura 5. Precipitació i ETo acumulades a l’estació d’Albesa des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre d’un any mitjà i de l’any 2016, en blau les dades de l’any mitjà d’una sèrie de 23 anys i en vermell l’any 2016. Font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC.

 

En la comparativa de l’any 2016 en relació amb l’any mitjà, hi ha un patró més marcat, amb baixes precipitacions als mesos d’estiu. L’any 2017, el comportament general ha estat igual en les 10 estacions (Figura 3). Però, si es mira estació per estació, el comportament individualitzat en cadascuna no té un patró tan semblant, ja que l’ETo no ha estat major en tots els mesos i la precipitació, tot i ser menor que l’any mitjà, no ha estat tan concentrada als mesos de juny, juliol i agost com ho va ser l’any 2016.

 

Eina de recomanacions de reg: una ajuda per programar el reg

 

Tal com hem observat en l’apartat anterior, som en un clima mediterrani amb molta variabilitat, sobretot en la distribució de les pluges. Per aquest motiu, un calendari fix no és l’opció més adequada en la millora de l’eficiència en el reg, ja que s’observen diferències importants en períodes concrets com ara primavera i estiu. Per aquest motiu, és aconsellable una programació setmanal del reg, que és fàcilment realitzable gràcies a l’existència de l’Eina de recomanacions de reg de RuralCat.

L’Eina de recomanacions de reg es troba disponible per a tots els usuaris des de l’any 2005 a RuralCat. Després de 12 anys, l’increment d’usuaris ha estat espectacular: dels 197 inicials als 1.399 que hi ha actualment inscrits a l’Eina (Figura 7). En els últims 7 anys, hi ha hagut un increment anual al voltant d’un 10% després d’estabilitzar-se el nombre d’usuaris l’any 2010. Aquestes xifres animen a continuar actualitzant i gestionant l’Eina, ja que és una eina dinàmica que es va coneixent en el territori i va guanyant acceptació i confiança.

 

Figura 6. Nombre d’usuaris, missatges enviats via correu electrònic i missatges SMS enviats als usuaris de l’Eina de recomanacions de reg de RuralCat a data 31 de desembre de 2017.

 

 

Autor:

Maite Sisquella

Oficina del Regant del DARP – EA de Tàrrega