FERTILITZACIÓ | 19/03/2018  OdR

Noves obligacions sobre l’aplicació de dejeccions ramaderes

El purí ja no es pot aplicar amb sistemes de vano o ventall ni tampoc d’aspersió amb canó, i els fems sòlids s’han d’incorporar al sòl el més aviat possible. L’incompliment d'aquestes normes pot suposar una reducció de l’import dels ajuts a percebre durant el 2018.

Imatge del programa de la Jornada tècnica “Canvis normatius i eficiència en l’aplicació de dejeccions ramaderes”, que se celebrarà el 23 de març a Vic.

Imatge del programa de la Jornada tècnica “Canvis normatius i eficiència en l’aplicació de dejeccions ramaderes”, que se celebrarà el 23 de març a Vic.

Amb la finalitat de reduir les emissions d’amoníac a l’atmosfera, mitjançant el Reial Decret 980/2017, s’han afegit en l’àmbit de la Condicionalitat dels ajuts de la PAC, dues obligacions noves respecte a la gestió de les dejeccions ramaderes. El seu incompliment pot suposar una reducció de l’import dels ajuts a percebre durant el 2018.

Aquestes dues obligacions noves són:

  • L’aplicació de purí a les parcel·les agràries NO es pot realitzar amb sistemes de vano o ventall, ni amb sistemes d’aspersió amb canó.
  • Els fems sòlids, un cop aplicats, s’han d’incorporar al sòl en el menor interval de temps possible.

Aquestes noves normes, incloses en l’àmbit de les Bones condicions agràries i mediambientals estan en vigor des de l’1 de gener de 2018 a nivell d’Estat Espanyol. No obstant això, el mateix Reial Decret permet establir excepcions sempre i quan es faci de manera justificada.

A Catalunya tenint en compte que aquest és el primer any d’aplicació d’aquestes obligacions i que la major part de les cisternes existents no disposen de sistemes d’aplicació de purins alternatius al vano o ventall, s’ha considerat convenient fa­cilitar una adaptació gradual de les explotacions als sistemes d’aplicació més efi­cients.

 

Excepcions per a l’any 2018 a Catalunya

 

Mitjançant Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, que estableix i regula la DUN 2018 s’han establert les següents excepcions per l’any 2018:

  • Aplicació de purí amb sistemes de vano o ventall es podrà realitzar: per empreses de serveis fins a l’1 de novembre del 2018 i per a la resta d’aplicacions fins al 31 de desembre del 2018.
  • Incorporació fems sòlids en el menor interval de temps possible excepte: en sistemes de conreu de conservació, sembra directa i mínim conreu, prats i pastures ja implantats, cultius llenyosos amb coberta vegetal entre línies, aplicacions en cobertora sobre cultius herbacis.

Podeu consultar més informació a l’apartat del web del DARP Gestió de dejecci­ons ramaderes / Condicionalitat i fertilització nitrogenada en explotacions rama­deres.