SANITAT ANIMAL | 16/12/2009  DAR

El DAR crea el Servei de Prevenció Sanitària animal

El Govern ha aprovat el Decret pel qual es reestructura parcialment la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) amb la creació del Servei de Prevenció Sanitària.

Vaques

Font: DAR

Amb aquest nou servei es pretén assegurar que les tasques preventives es realitzin d'una forma continuada, sense interferències o interrupcions, per motius de la situació sanitària canviant de cadascuna de les malalties.

Laboratoris de sanitat ramadera

El servei de prevenció ha de disposar de laboratoris de diagnòstic de les malalties animals que garanteixin la capacitat, el rigor científic i tecnològic, la independència i neutralitat, tant pel que fa a l'activitat com pels resultats obtinguts. L'objectiu de la seva posada en marxa és donar resposta al requeriment de prevenció de la Unió Europea . L'assoliment d'aquest l'objectiu exigeix per part de l'Administració l'establiment d'una estructura específica que doni suport als programes sanitaris que s'apliquen per a cada malaltia animal.

Funcions del Servei de Prevenció Sanitària

Entre les funcions del Servei de Prevenció Sanitària figuren:
  • Elaborar els programes sanitaris de prevenció i vigilància i de lluita i eradicació, sota criteris d'estandardització, de simplificació i d'actuació en xarxa amb la finalitat de fer-los més eficaços.

  • Impulsar la innovació tecnològica i la recerca en l'aplicació dels programes sanitaris.

  • Gestionar els laboratoris de sanitat ramadera, supervisar i controlar els laboratoris que realitzin analítiques en matèria de sanitat i proposar acords amb altres laboratoris públics i/o privats per a la seva habilitació per a determinades analítiques.

  • Elaborar programes transversals de suport a la sanitat animal de caire preventiu, en especial els referents a la bioseguretat.

  • Elaborar i mantenir operatius els programes d'alerta i emergència sanitària com a eines fonamentals de prevenció de les malalties dels animals.

  • Elaborar o vehicular la informació sanitària necessària per als diferents sistemes d'informació interna o externa del DAR i establir els mecanismes per a la seva actualització i ampliació.
El nou Servei s'estructura en les següents unitats administratives: d'una banda, el laboratori de Sanitat Ramadera de Barcelona i, de l'altra, els de Vic, Girona, Lleida, la Pobla de Segur, la Seu d'Urgell, Tortosa. i Reus.