PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL | 17/02/2010  Gencat

Es publica el nou Estudi d'Impacte Ambiental del regadiu Segarra-Garrigues

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l'Anunci pel qual se sotmet a informació pública l'adaptació de l'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA) del regadiu del canal Segarra-Garrigues.

Canal de reg

Canal Segarra-Garrigues

La modificació de l'EIA de l'any 2002 s'ha hagut de realitzar arran de l'ampliació de la superfície de les ZEPA a la plana de Lleida declarades pel Govern, i gràcies a aquesta actuació, es dóna resposta als compromisos establerts amb la Comissió Europea per tal de donar compliment a la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, que va declarar que amb l'autorització del projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues s'havia incomplert l'article 4.4 de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. L'adaptació de l'EIA analitza el projecte, tant a nivell d'execució de les obres com la posterior situació de posada en servei del regadiu. Per tal de procedir a aquest anàlisis, s'estudia el medi i les accions que poden provocar algun tipus d'impacte, així com les mesures que s'han d'impulsar i aplicar per evitar, reduir o compensar el mencionat impacte. Tanmateix, s'elabora un Pla de Vigilància Ambiental (PVA), que estableix el procediment de seguiment de la correcte definició i aplicació d'aquestes mesures correctores i preventives. En definitiva, es tracta de definir la millor opció per conciliar els objectius de protecció i recuperació del patrimoni natural i cultural dels espais del Segarra Garrigues, i millorar el desenvolupament rural de la zona a partir de la implementació de nous regadius eficients.

Al·legacions al Estudi d'Impacte Ambiental

A partir del dia de publicació al DOGC (18 de febrer), les persones interessades disposaran de 30 dies hàbils per fer al·legacions, les quals s'analitzaran conjuntament per part dels Departaments d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i del de Medi Ambient i Habitatge. Les persones que tinguin interès a examinar l'Estudi d'Impacte Ambiental podran fer-ho a la seu del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Lleida (C/ Camp de Mart, 35, Lleida), a la seu de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, Barcelona); a la seu de l'empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU ; o bé consultant la pàgina web del Departament (www.gencat.cat/dar/normativa). Un cop superat el tràmit d'al·legacions, l'Estudi d'Impacte Ambiental s'elevarà a Ponència Ambiental, per tal de que l'organisme competent depenent del Departament de Medi Ambient i Habitatge ho analitzi, juntament amb el conjunt de les al·legacions presentades, i redacti la corresponent Declaració d'Impacte Ambiental. Amb aquestes darreres actuacions, s'encara la recta final del procés que ha de permetre tancar el segon procediment obert per Brussel·les, donat que el primer, relacionat amb l'ampliació de les zones ZEPA, està en vies de solució.